ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Κυριακή 04 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ μέρ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Αποσελέμης, Λαγκάδα
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 07 Ιανουάριος 2005

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΜΕΡΟΣ 1o

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Για να μπορέσει κανείς να αξιολογήσει τις επιπτώσεις στο φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής από την κατασκευή και λειτουργία ενός σύνθετου έργου, όπως είναι το έργο του «Φράγματος Αποσελέμη για την υδροδότηση των πόλεων Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου», και να βγάλει συμπεράσματα για την ένταση, την έκταση και την αναστρεψιμότητα ή μη αυτών, πρέπει σύμφωνα με τις αρχές της πρόληψης και της σφαιρικότητας, να προχωρήσει με τη μέθοδο της σύνθεσης με τα παρακάτω βήματα:

Α) Να καταγράψει και να αξιολογήσει τις σημαντικότερες επιπτώσεις που προσδιορίζουν οι ίδιοι οι μελετητές, οι οποίες εννοείται ότι έγιναν κατόπιν επιστημονικής έρευνας, σύμφωνα με το Ν.1650/86 άρθρα: 3 (Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων), 4 (Έγκριση περιβαλλοντικών όρων), 5 (Περιεχόμενο και δημοσιότητα των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και την Κ.Υ.Α (Κοινή Υπουργική Απόφαση) 69269/5387/1990, άρθρα: 8 (Προέγκριση Χωροθέτησης), 9 (Διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ΑΙΙ, κατηγορίας έργων, όπου ανήκουν και τα φράγματα), 10 (Έγκριση περιβαλλοντικών όρων), 16 (Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πίνακας ΙΙΙ).

Β) Να πραγματοποιήσει αυτοψία στην ευρύτερη περιοχή του έργου, για να αποκομίσει προσωπική αντίληψη σχετικά την υφιστάμενη κατάσταση στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον.

Γ) Να συγκρίνει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της κύριας και των συμπληρωματικών μελετών, με τα στοιχεία της αυτοψίας και τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών.

Δ) Να λάβει σοβαρά υπόψη τις απόψεις και τις αντιρρήσεις που κατατίθενται, τόσο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όσο και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο τελικά γνωμοδοτεί προς το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ε) Να καταγράψει και να αξιολογήσει τους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλει τελικά το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας.

ΣΤ) Να διατυπώσει συμπεράσματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και εναλλακτικών λύσεων και εφόσον δεν υπάρχουν τρόποι επανόρθωσης σημαντικών επιπτώσεων ή άλλες λύσεις, τότε μπορεί να καταλήξει και στην μηδενική λύση (μη κατασκευή του έργου).

2. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

Α) Σύμφωνα με τη μελέτη του γραφείου μελετών (Π. Παυλάκης, Β. Δούκα, Γ. Ζερβογιαννάκης, Γ. Βαβίζας, Η. Μασταθάκης) που εκπονήθηκε το 1994 και αφορά τα έργα:
α) Προσαγωγής των νερών που χάνονται, β) Το Φράγμα και ο ταμιευτήρας Αποσελέμη, γ) Τις εγκαταστάσεις καθαρισμού (διυλιστήριο) του νερού, δ) Υπέδαφιος αγωγός μεταφοράς από το διυλιστήριο μέχρι τα Λινοπεράματα.

Β) Σύμφωνα με την συμπληρωματική μελέτη στη περιοχή οροπεδίου Λασιθίου από τη Λειτουργία Έργων Φράγματος Αποσελέμη (Λάζαρος Λαζαρίδης, & Σία Ε.Ε., Γραφείο Μαχαιρά Α.Ε, Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτακο & Σ.Ι.Α. Ε.Ε., Γεωμηχανική Ε.Π.Ε, Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες Ε.Π.Ε., Σοφία Φώτη) που εκπονήθηκε το Νοέμβριο του 2001, περιλαμβάνεται και η ύδρευση της πόλης Αγίου Νικολάου με τον αντίστοιχο αγωγό και τα δίκτυα ύδρευσης.

Γ) Σύμφωνα με την συμπληρωματική του δρόμου προσπέλασης «Από Κόμβο Οροπεδίου ως τις Ποταμιές», (Τμήμα 2), και «Από Κόμβο Αβδού ως το Οροπέδιο Λασιθίου), (Τμήμα 3), με ανάδοχους, α) ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ,- Μ. Βαρδουλάκης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε, β) Π. Χριστοφάκης, γ) Θ. Παπαδάκης, δ) Ν.Γιαννάκης, ε) Ν. Στάππας.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις είναι αντίστοιχα Α:

1) Αλλαγές στην τοπογραφία και το ανάγλυφο του εδάφους στην περιοχή του φράγματος, του ταμιευτήρα.
2) Αλλαγές του μικροκλίμακος στην περιοχή του ταμιευτήρα.
3) Αλλαγές στη δίαιτα των υπογείων και επιφανειακών υδάτων με προέλευση το οροπέδιο Λασιθίου και την υπολεκάνη του Φράγματος Αποσελέμη.
4) Ως συνέπεια της ανωτέρω επίπτωσης, άγνωστης ακόμα έκτασης μείωση του νερού σε αποδέκτες οικολογικού ενδιαφέροντος (τέλματα, εκβολές Αποσελέμη) και ίσως και σε άλλες, ακόμα αδιερεύνητες θέσεις εμφάνισης υπογείου νερού.
5) Μείωση της ικανότητας καθαρισμού του ρεύματος από τα απόβλητα παρακείμενων ελαιουργείων λόγω μείωσης της παροχής κατάντη του φράγματος.
6) Μεταβολές στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής λόγω της παρουσίας της λίμνης.
7) Μεταβολές στην χλωρίδα και πανίδα του υγροβιότοπου των εκβολών λόγω της αλλαγής στην τροφοδοσία του.
8) Κατάκλιση 2700 στρεμμάτων γεωργικής γης.
9) Καταστροφή βλάστησης σε δασικές εκτάσεις (για τοποθέτηση αγωγών, έργα οδοποιίας, διάνοιξη σηράγγων).
10) Μικρή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας κατά της διάρκεια κατασκευής των έργων.
11) Σε ορισμένες θέσεις παρεμπόδιση της θέας του ορίζοντα και ενδεχομένως δημιουργία μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου (αποψίλωση βλάστησης, ανεξέλεγκτη απόρριψη προϊόντων εκσκαφής).

Σε αντίθεση με τις σοβαρές επιπτώσεις που αναφέρονται από την μελετική ομάδα Α, στη συμπληρωματική μελέτη Β, δεν υπάρχει το ερωτηματολόγιο που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Κ.Υ.Α 69269/5387/24-10-90, άρθρο 16 πίνακας ΙΙΙ. Το νόημα του ερωτηματολογίου είναι ο εντοπισμός των επιπτώσεων με συγκεκριμένη μέθοδο ερωτήσεων για τις επιπτώσεις σε όλο το φάσμα του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος, του ανθρωπογενούς και πολιτιστικού περιβάλλοντος κ.λ.π. Οι απαντήσεις συνοδεύονται συγκεκριμένα με τις εκφράσεις, ΟΧΙ, ΝΑΙ, ΙΣΩΣ.

Στην περίπτωση καταφατικής απαντήσεως («ΝΑΙ») ή καταφατικής απαντήσεως με επιφύλαξη («ΙΣΩΣ»), το ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από:

α) Τις πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. είδη και ποσότητες εκπεμπόμενων ρύπων, επιπτώσεις στη χλωρίδα, την πανίδα και το τοπίο της περιοχής του έργου),

β) Τεχνική περιγραφή των προτεινομένων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και

γ) Περιγραφή των τυχόν υφιστάμενων εναλλακτικών λύσεων.

Έτσι σύμφωνα με την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που υπάρχουν στη μελέτη και είναι ή ίδια με αυτή της Ομάδας Α, θα έπρεπε να υπάρχει και το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο, άρα δεν λαμβάνεται η μελέτη αυτή υπόψη στα στοιχεία αυτής της αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 3β, το ερωτηματολόγιο ή Μ.Π.Ε. υποβάλλονται εφόσον τούτο ήθελε κριθεί κατά το στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης, αλλά εφόσον τούτο (η συμπλήρωση κρίθηκε αναγκαία από την Προέγκριση Χωροθέτησης της αρχικής Μ.Π.Ε.), πόσο μάλλον έπρεπε να περιλαμβάνεται και στην συμπληρωματική, εκτός αν θεωρήσουμε ότι ισχύει το ερωτηματολόγιο της αρχικής, που περιλαμβάνει περιληπτικά, όσα αναφέρονται στις επιπτώσεις της μελετητικής ομάδας Α.

Συνεχίζεται…

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 07 Φεβρουάριος 2010 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 91 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58218277
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.