ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Κυριακή 04 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ μέρ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Αποσελέμης, Λαγκάδα
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2005

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ μέρος 3ο
 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

(Εάν αυτό το έργο δημοπρατηθεί και πραγματοποιείται κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το Ν.1650/86 δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί ποτέ).

ΜΕΡΟΣ 3o

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ μαζί με το ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ προχώρησε στην έγκριση περιβαλλοντικών με την απόφαση 82663/28-8-1996 για τα έργα «Υδροδότησης Ηρακλείου Κρήτης και του Φράγματος Αποσελέμη». Η απόφαση ισχύει μέχρι 31-12-2006 και ελήφθη μετά από σύμφωνη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου και Λασιθίου με την υποβολή Μ.Π.Ε που εκπονήθηκε το 1994.

Όπως προκύπτει από τον τίτλο του έργου, στην αρχική μελέτη δεν συμπεριλαμβάνεται η υδροδότηση του Αγίου Νικολάου, ενώ οι ίδιοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν και για την συμπληρωματική μελέτη του 2001, η οποία ήλθε να καλύψει τα κενά, που επεσήμαναν έστω και καθυστερημένα οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης. Πρέπει να γίνει γνωστό ότι η Μ.Π.Ε (Μελέτη. Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενός έργου ή δραστηριότητας δεν επανέρχεται στο Ν.Σ παρά μόνο συμπληρωματικές μελέτες της αρχικής ).

Όπως προκύπτει από την αρχική Μ.Π.Ε και τον χρόνο εκπόνησή της και υπό το φως των « νέων δεδομένων», η αναθεώρηση όλων των επί μέρους έργων έπρεπε να θεωρείται δεδομένη, και η υποβολή εναλλακτικών λύσεων επιβεβλημένη.

Τα περισσότερα επομένως προβλήματα, προκύπτουν από την ετεροχρονισμένη κατάθεση συμπληρωματικών μελετών, οι οποίες στην ουσία αλληλοαναιρούνται και από μέγεθος και την σκοπιμότητα του έργου, τα οποία μετά από δεκατέσσερα χρόνια, έχουν ριζικά μεταβληθεί.

Παρόλα αυτά οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, εφόσον κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας και με την προϋπόθεση ότι το σύνθετο αυτό έργο δημοπρατηθεί, είναι ισχυροί ώστε με την σωστή διαδικασία του « ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων» του Ν.1650/86 και της ΚΥΑ : 69269/90, δεν πρόκειται να κατασκευασθεί.

Εκείνο που σίγουρα θα γίνει, είναι ότι θα ξοδέψουμε πάνω από 150.000.000 ευρώ, για να καταστρέψουμε, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και να κατακλείσουμε οικισμούς και πολιτιστικά στοιχεία ανυπολόγιστης αξίας για τις επόμενες γενιές.

Ας δούμε όμως τους περιβαλλοντικούς όρους, που θα βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, που είναι και το αντικείμενο αυτής της έρευνας.

Παραλείπω τις παραγράφους, α, β, και γ,που αναφέρονται σε γενικούς όρους για έργα της κατηγορίας αυτής, για να εξετάσουμε του περιβαλλοντικούς όρους, που αναφέρονται στη φάση κατασκευής και λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου.

Α. Φάση κατασκευής:

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή ληφθούν:

1. Γιά την πραγματοποίηση του έργου θα πρέπει να χορηγηθούν προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση που κατά την κατασκευή του φράγματος και των έργων ύδρευσης γίνουν επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, να ληφθεί η απαραίτητη έγκριση παρέμβασης του Ν. 998/79 βάσει θεωρημένων χαρτών από τις αρμόδιες περιφερειακές Διευθύνσεις Δασών. Επίσης αντίστοιχη άδεια απαιτείται κατά την αποκατάσταση του επαρχιακού δρόμου που κατακλύζεται.

2. Μετά το πέρας των εργασιών κάθε επί μέρους εργολαβίας ή τμήματος του έργου ( οδοποιία, κατασκευή σήραγγας κ.λ.π), ο ανάδοχος υποχρεούται στη συλλογή και απομάκρυνση πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού και την επαναφορά του τοπίου στην προτεραία κατάσταση. Και την επαναφορά του τοπίου στην προτεραία κατάσταση.

3. Η απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου, θα γίνει σε κατάλληλο χώρο που θα επιλεγεί από το Γραφείο Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Ηρακλείου κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται η επιφανειακή ροή υδάτων. Μετά το πέρας της απόθεσης, ο χώρος να διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής.

4. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε χειμάρρου ή ρεματιάς

5. Οι αποψιλώσεις που θα γίνουν για την κατασκευή του έργου, να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.

6. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής να ακολουθήσει διαμόρφωση και φύτευση όλων των χώρων επέμβασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας της περιοχής..Για τον λόγο αυτό, ο Φορέας εκτέλεσης του έργου υποχρεούται στη σύνταξη ειδικών φυτοτεχνικών μελετών για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και την βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από τις επεμβάσεις για την κατασκευή του έργου, τις οποίες θα υποβάλλει προς έγκριση στο Γ.Π.& ΠΕ της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Ο φορέας του έργου υποχρεούται για την προστασία και συντήρηση των ειδών που θα φυτευτούν

Το δε κόστος της αποκατάστασης, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου.

7. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής, θα πρέπει κατά την μεταφορά και απόθεση των γαιωδών υλικών να λαμβάνονται μέτρα προστασίας που θα περιλαμβάνουν διαβροχή ή επικάλυψη των σωρευμένων γαιωδών υλικών ιδίως κατά τους θερινούς μήνες

Η δε εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέματος, να περιλαμβάνει σακκόφιλτρα στα σιλό τσιμέντου και στις ζυγαριές καθώς και παροχή νερού για την διαβροχή των υλικών.

8. Για τον περιορισμό των εργοταξιακών θορύβων, οφείλουν να τηρούνται τα όρια ηχητικής εκπομπής που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω.

9. Στους χώρους πλύσης μηχανημάτων, αλλαγής ορυκτελαίων και εφοδιασμού με τα καύσιμα να προβλεφθούν από τον ανάδοχο ειδικά διαμορφωμένες θέσεις με κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό συλλογής και δεξαμενή συλλογής και καθίζησης. Τα καθιζάνοντα υλικά θα διατίθεται σε χώρου που θα υποδείξουν οι αρμόδιες Νομαρχιακές Επιτροπές. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια, θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και θα υπόκειται σε διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α 711350.30.85( ΦΕΚ. 655Β/85).

10. Τα στερεά απόβλητα του προσωπικού των εργοταξίων θα συλλέγονται και θα διατίθενται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα της Κοινότητας, στα διοικητικά όρια της οποίας εκτελείται το έργο. Σε αντίθετη περίπτωση ο χώρος διάθεσης θα πρέπει να τύχει έγκρισης από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία.

11. Πριν την έναρξη κατασκευής του φράγματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε κυκλοφορία η παραλλαγή του επαρχιακού δρόμου καθώς και πάσης φύσεως δίκτυα κοινής ωφελείας.

Στα έργα οδοποποιίας να γίνει διαμόρφωση των πρανών των εκσκαφών και επιχώσεων με ήπιες κλίσεις και φύτευσή τους με ανθεκτικά αυτοφυή είδη αειθαλούς βλάστησης

12. Οι ακάλυπτοι χώροι του διυλιστηρίου, να φυτευτούν με καλλωπιστικά φυτά.

13. Η μεταφορά βαρέως εξοπλισμού και ογκωδών για την κατασκευή των έργων να γίνει κατά το δυνατόν, σε περιόδους εκτός αιχμής (χειμερινούς μήνες) και σε ώρες μειωμένης κυκλοφορίας (κατά την διάρκεια της νύχτας).

14. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων από τους κινδύνους που τυχόν προκληθούν από τα έργα.

15. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας προς αποφυγή πυρκαγιών.

16. Πριν την πλήρωση του ταμιευτήρα, θα πρέπει, θα πρέπει να αποψιλωθεί επιμελώς η λεκάνη κατάκλισης.

17. Τα έργα τοποθέτησης αγωγών που προκαλούν παρενόχληση του εθνικού η επαρχιακού δικτύου να κατασκευάζονται τμηματικά και επί μήκους όχι μεγαλύτερου του ενός χιλιομέτρου κάθε φορά και με πλήρη αποκατάσταση του διαταραχθέντος χώρου.

Μέχρι εδώ είναι οι περιβαλλοντικοί όροι της φάσης κατασκευής. Ακολουθεί η φάση λειτουργίας

Έχω την επιστημονική βεβαιότητα, ότι το έργο δεν πρόκειται ποτέ να φθάσει στη φάση αυτή:

Παρόλα αυτά ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, αρκεί για να σταματήσει το έργο «εν τω γεννάσθε».

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 07 Φεβρουάριος 2010 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 88 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58217991
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.