ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 14 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΕΥ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Θάλασσα - Ακτές
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 06 Μάιος 2005

1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (Ε.ΔΙ.Π.Ε.)

20 Μαΐου 2005 – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο –Αθήνα

A. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή την πρόσκληση που έλαβα για να συμμετάσχω στην παραπάνω ημερίδα, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παράκτια ζώνη στην Ελλάδα, θα ήθελα αφενός να ενημερώσω όσους θέλουν να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, αλλά να καταγράψω για μια ακόμη φορά την εμπειρία μου, τόσο από την παραμονή μου στο Γραφείο Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ηρακλείου, όσο και από τα παράκτια έργα των οποίων τις Μ.Π.Ε, είχα την τύχη ή την ατυχία να εισηγηθώ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Το Ελληνικό Δίκτυο για τα Παράκτια Έργα,που αποτελείται από Εργαστήρια ΑΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, ΝΠΙΔ και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε θέματα παράκτιας έρευνας, διοργανώνει την 1η Διημερίδα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Ελ. Βενιζέλου 70) την 20η Μαΐου 2005.. Η διημερίδα περιλαμβάνει ομιλίες για θέματα σχετικά με την παράκτια ζώνη με συντονιστές τον εκπρόσωπο Ευρωπικής Δράσης ENCORA J. Dronkers, τον κ Πρίνο.Π. εκ μέρους του ΕΔΙΠΕ και εκπροσώπους του ΥΠΕΧΩΔΕ και της ΓΓΕΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στην διημερίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον: Παυλόπουλο. Κ., Επίκουρο Καθηγητή Χαροκόποιου Πανεπιστημίου. Ε-mail: Kpavlop@hua.gr. τηλ. 210-9549160, fax: 210-9514759.

Σκοπός του ΕΔΙΠΕ είναι:

- Η διασύνδεση των κρατικών, πανεπιστημιακών, ερευνητικών, κοινωνικών,οικονομικών φορέων που ασχολούνται με την Παράκτια Ζώνη.

- Η χάραξη ενιαίας στρατηγικής και συντονισμός των ερευνών και δράσεων υπο το πρίσμα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.

- Βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού παραθαλάσσιου χώρου.

Β. Η ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ.

Η παράκτια ζώνη της Ελλάδας έχει υψηλή οικολογική, πολιτιστική, και οικονομική αξία, παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Το μήκος της ακτογραμμής εκτιμάται μεταξύ 15.000 και 17.000 km, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της συνολικής ακτής της Μεσογείου.

Οι ελληνικές ακτές περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία γεωμορφολικών, χαρακτηριστικών, οικοσυστημάτων, φυσικών πόρων και ενδιαιτημάτων.

Η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. τουρισμός, γεωργία, βιομηχανία, αλιεία), διατάραξε την περιβαλλοντική και κοινωνική και κοινωνική ισορροπία στις παράκτιες περιοχές. Επιπλέον, τα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα και οι αλόγιστες ανθρώπινες επεμβάσεις δημιούργησαν ένα ιδαίτερα πολύπλοκο πλέγμα αλληλένδετων προβλημάτων που μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθε κατηγορίες:

1. Βιοφυσικά προβλήματα:

- Καταστροφή ενδιαιτημάτων ως αποτέλεσμα ανεπαρκούς οικοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού ή αξιοποίησης των θαλασσών.

- Απώλεια βιολογικής ποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των αποθεμάτων ιχθύων τόσο των παράκτιων όσο και εκείνων της ανοιχτής θάλασσας ως αποτέλεσμα της καταστροφής παράκτιων όσο και εκείνων της ανοιχτής θάλασσας, ως αποτέλεσμα της καταστροφής παράκτιων τόπων αναπαραγωγής.

- Μόλυνση των χερσαίων και υδάτινων πόρων ως αποτέλεσμα της διαχείρισης της ρύπανσης από θαλάσσιες ή χερσαίες πηγές.

- Υπερκατανάλωση των υπογείων υδάτων για ύδρευση και άρδευση και η διείσδυση θαλασσινού νερού στους υδροφόρους ορίζοντες των παράκτιων περιοχών.

2. Κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα

- Καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και διάλυση του κοινωνικού ιστού ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης(ιδίως του τουρισμού)

- Ανεργία και κοινωνική αστάθεια που προκύπτουν από την παρακμή των παραδοσιακών ή περιβαλλοντικών τομέων της οικονομίας όπως της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

- Απώλεια περιουσίας και ευκαιριών ανάπτυξης ως αποτέλεσμα της παράκτιας διάβρωσης και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (Ο.Δ.Π.Ζ):

Το ολοκληρωμένο Δίκτυο Παράκτιος Έρευνας, βασίζεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της λειτουργίας των παράκτιων ζωνών λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του χώρου αφενός, για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενιές, και αφετέρου, για διατήρηση των γεωμορφολογικών, βιολογικών και χημικών ισορροπιών.

Η στρατηγική της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ),αντιμετωπίζει κι επιλύει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που δημιουργείται από την έλλειψη γνώσεων, την ακατάλληλη κι αποσπασματική νομοθεσία, την αδυναμία υλοποίησης μακροπρόθεσμου περιφερειακού σχεδιασμού και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων διοικητικών φορέων.

Η ΟΔΠΖ καλύπτει συνολικά τον κύκλο της συνολικής πληροφοριών, του σχεδιασμού της λήψης αποφάσεων, διαχείρισης και της εποπτείας της εφαρμογής. Προωθεί την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών στόχων, των πολιτικών δράσεων, των νομικών μέσων και των θεσμικών μηχανισμών για την διαφύλαξη της ενότητας του παράκτιου χώρου.

Η ορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με δίκαιη πρόσβαση των χρηστών σε αυτούς, η συνεχής βελτίωση των κοινωνικό- οικονομικών συνθηκών, η ετοιμότητα απόκρισης σε απρόβλεπτες εξελίξεις και καταστροφικά φαινόμενα, η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες είναι ορισμένες προτεραιότητες της ΟΔΠΖ.

Ωστόσο, μια αποτελεσματική πολιτική ΟΔΠΖ απαιτεί ένα νέο τρόπο διαχείρισης που να βασίζεται στη συμμετοχή και την συνεργασία όλων των τμημάτων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και έναν πιο δημοκρατικό τρόπο στη λήψη των αποφάσεων, σύμφωνα με τους στρατηγικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2000-2005.

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΟΔΠΖ):

α) Συλλογή κι οργάνωση των επιστημονικών δεδομένων από υπάρχοντα μέσα και προγράμματα. Δυνατότητα παροχής χρήσιμης γνώσης και πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους.

β) Αναγνώριση κι ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ακτές. Προσδιορισμός των αιτίων της σημερινής κατάστασης και πρόβλεψη των μελλοντικών επιπτώσεων.

γ) Αποτύπωση και περιγραφή της παράκτιας ζώνης με βάση τις φυσικές (γεωμορφολογικές, βιολογικές και χημικές) διεργασίες και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Χαρακτηρισμός ή «σηματοδότηση» των ακτών ανάλογα με την οικολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται σε κατάσταση υποβάθμισης τους.

δ) Διάλογος με βασικές κατηγορίες χρηστών και επαφή με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, ώστε να δημιουργηθεί μια σαφής εικόνα αναγκών και των προτεραιοτήτων της κάθε ακτής.

ε) Συγκερασμός των υφιστάμενων δεδομένων και απόψεων, με απώτερο στόχο την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την χάραξη ενιαίας εθνικής στρατηγικής που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών ακτών.

στ) Σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παράκτιας Έρευνας και συμβολή του στον καθορισμό μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

ζ) Ενημέρωση των πολιτών, επιστημονικής κοινότητας, των διοικητικών υπαλλήλων, των πολιτικών παραγόντων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην έρευνα, ανάπτυξη ή διαχείριση της παράκτιας ζώνης. (Για τις εμπειρίες από τα παράκτια έργα, παραπέμπω στην ενότητα του ecocrete.gr, Θάλασσα –Ακτές)

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 40 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54596803
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.