ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 15 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Coastal Practice Network. Ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας για τη προ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Θάλασσα - Ακτές
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S , Τετάρτη, 01 Ιούνιος 2005

Ένα ελληνικό δίκτυο συνεργασίας για την αειφόρο ανάπτυξη παράκτιων και νησιωτικών περιοχών

Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τι πιέσεις, προοπτικές και προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι παράκτιοι και νησιωτικοί πόροι; Τι προβλήματα καλούνται να επιλύσουν οι φορείς που διαχειρίζονται παράκτιες περιοχές και τι εργαλεία έχουν στη διάθεσή τους για να αναζητήσουν μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις;

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας: Η αναζήτηση απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις έθεσε τις βάσεις για μια Πανευρωπαϊκή συνεργασία 22 φορέων (περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ) από 11 χώρες στα πλαίσια του τριετούς (2004-2006) Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IIIC “Coastal Practice Network”.

Τα κύρια αντικείμενα με τα οποία ασχολείται το Coastal Practice Network είναι:
- Ο βιώσιμος τουρισμός,
- Η διάβρωση των ακτών,
- Η πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και φυσικών καταστροφών,
- Ο σχεδιασμός, χάραξη και υλοποίηση πολιτικών και πιλοτικών δράσεων με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Στόχος του Coastal Practice Network είναι μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών να αναπτύξει (πρακτικά και διαχειριστικά) εργαλεία για τη τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς και στελέχη που ασχολούνται με αναπτυξιακά και διαχειριστικά ζητήματα στη παράκτια ζώνη ούτως ώστε
- να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό και συνεργατικό τρόπο τις προκλήσεις που ανακύπτουν,
- να διασφαλίσουν τη ποιότητα των παράκτιων περιοχών τους και
- να προωθήσουν μακροπρόθεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και νησιωτικών κοινωνιών.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η μόνη περιβαλλοντική ΜΚΟ του Coastal Practice Network θα μεταφέρει αυτές τις εμπειρίες στην ελληνική πραγματικότητα και για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός Ελληνικού Δικτύου Συνεργασίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών Περιοχών.

Γιατί ένα ελληνικό δίκτυο συνεργασίας; Οι πιέσεις (ρύπανση, συρρίκνωση φυσικών περιοχών, διάβρωση κλπ.) και οι συγκρούσεις χρήσεων που υφίστανται οι ελληνικές παράκτιες περιοχές λόγω της υπέρ-συσσώρευσης του πληθυσμού και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (οικιστική ανάπτυξη, τουρισμός, βιομηχανία), σε συνδυασμό με την αυξημένη συχνότητα «ακραίων» καιρικών φαινομένων και των συμπτωμάτων της κλιματικής αλλαγής, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στη βάση των αρχών της πρόληψης και της αειφορίας.

Η σχετικά μικρή εμπειρία της χώρας μας σε ζητήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη παράκτια ζώνη, η απομόνωση των νησιωτικών περιοχών από την ενδοχώρα, τα ενδογενή διοικητικά προβλήματα συντονισμού και γραφειοκρατίας είναι ορισμένοι από τους λόγους που επιβάλουν την δικτύωση όλων των κοινωνικών εταίρων των παράκτιων περιοχών

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία ενός ελληνικού Δικτύου συνεργασίας θα συμβάλει στην ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων καθώς και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Coastal Practice Network προς τους φορείς που χρησιμοποιούν, διαχειρίζονται ή επηρεάζουν τις παράκτιες περιοχές. Το Δίκτυο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου μηχανισμού που θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας ανάμεσα σε παράκτιους Δήμους και φορείς της Ελλάδας αλλά και άλλων περιφερειών της Ευρώπης.

Σε ποιους απευθύνεται το κάλεσμα συνεργασίας; Το Ελληνικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών Περιοχών απευθύνεται σε Δήμους παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, αναπτυξιακές δημοτικές επιχειρήσεις, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και διευθύνσεις περιβάλλοντος, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τοπικούς φορείς, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, επαγγελματικές ενώσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς κύκλους που ασχολούνται με αναπτυξιακά και διαχειριστικά ζητήματα στη παράκτια ζώνη.

Ποιες οι λειτουργίες του; Στο πλαίσιο του Ελληνικού Δικτύου Συνεργασίας θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, εκτός από την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας:
- στην υποστήριξη δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς κάθε περιοχής (βιώσιμες μορφές τουρισμού, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και οικο-ανάπτυξη, κατάρτιση για τα «πράσινα» επαγγέλματα, αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών, επάνοδος φυσικών χαρακτηριστικών ακτής, προστασία από τη διάβρωση κα),
- στην προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων συμμετοχικών διαδικασιών διαβούλευσης, εθελοντικής δράσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
- στην προώθηση καλών πρακτικών διατήρησης του φυσικού πλούτου των παράκτιων περιοχών,
- στη συνεργασία με ανάλογα ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς.

Με μια μικρή ετήσια συνδρομή οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επαγγελματικές ενώσεις θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε
- συμβουλές σχετικά με επιμέρους θέματα βιώσιμης ανάπτυξης παράκτιων και νησιωτικών περιοχών αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη σε σχετικά ζητήματα
- σχετικά νομοθετικά κείμενα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο,
- μια μεγάλη ηλεκτρονική βάση δεδομένων με καλά παραδείγματα διαχείρισης και
- πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτήσεις και πιθανούς εταίρους- συνεργάτες για την υλοποίηση προγραμμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποια τα οφέλη για τα μέλη του Δικτύου; Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχοντας στο δίκτυο αυτό, εκτός από τη προβολή και την αναγνωρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο, θα:

- Γίνουν κοινωνοί εμπειριών και πληροφοριών από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν για τη προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών
- Αναπτύξουν θεματικές συνεργασίες και πιθανά εταιρικά σχήματα μέσα από τη δικτύωση με τα μέλη του ελληνικού και ευρωπαϊκού Δικτύου
- Έχουν άμεση ενημέρωση και πρόσβαση σε πληροφορίες για τρέχοντα ζητήματα πολιτικής και νομοθεσίας σχετικά με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, μέσα από τα ενημερωτικά δελτία και ένα ηλεκτρονικό φόρουμ επικοινωνίας.
- Έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με χρηματοδοτήσεις, από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές, και πιθανούς εταίρους- συνεργάτες για την υλοποίηση προγραμμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
- Έχουν άμεση επικοινωνία με εκατοντάδες φορείς από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη με παρόμοια οράματα και στόχους για τη διαχείριση και προστασία των παράκτιων περιοχών.
- Έχουν άμεση διασύνδεση με εκατοντάδες πιθανούς εταίρους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
- Επωφεληθούν από μια Ευρωπαϊκή «δεξαμενή» τεχνογνωσίας σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης και θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και καλές πρακτικές για τη διαχείριση των ακτών
- Μπορούν να συμμετέχουν σε ημερίδες, εκπαιδευτικά εργαστήρια και Συνέδρια
- Δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των τοπικών εμπειριών σε διεθνές επίπεδο μέσω του ενημερωτικού δελτίου που θα εκδίδεται και της ιστοσελίδας.

Ελληνικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών Περιοχών

Αίτηση Συμμετοχής

Φορέας (ΟΤΑ, Ν.Α., επαγγελματικές ενώσεις, κα.):
¶τομο υπεύθυνο κατά το νόμο:
¶τομο επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Τηλέφωνο, Φαξ:
Α.Φ.Μ.:

Παρακαλούμε στείλτε τη συμπληρωμένη φόρμα συμμετοχής στο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, email: medsos@medsos.gr / fax: 210 8224481, υπόψη Μιχάλη Θεοδωρόπουλου, μέχρι τις 22 Απριλίου 2005.

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S
Μαμάη 3, ΑΘΗΝΑ 10440,
Τηλ/φαξ: 210 8228795, 8224481
e-mail:
medsos@medsos.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 72 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54605947
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.