ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 06 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Βιοκαλλιέργεια - Οικολογική Γεωργία
e , Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2007
ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου των Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών.

¶ρθρο 1
Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών – ορισμός

1. Οι Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας, είναι αγορές υπαίθριου στάσιμου οργανωμένου εμπορίου, είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη μορφή αγοράς υπαίθριου εμπορίου, και λειτουργούν σε διαφορετικό τόπο ή χρόνο από αυτές. Οι Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών λειτουργούν συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος και το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 "Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών:Απαιτήσεις Λειτουργίας".

2. Στις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών συμμετέχουν αποκλειστικώς και μόνον Αγρότες Βιολογικής Γεωργίας, (αγρότες βιοκαλλιεργητές), ήτοι παραγωγοί πρωτογενών αγροτικών βιολογικών προϊόντων, νομίμως πιστοποιημένων, συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι οποίοι με την επιφύλαξη της διατάξεως της επόμενης παραγράφου του παρόντος, έχουν δικαίωμα να διαθέτουν τα νομίμως πιστοποιημένα πρωτογενή αγροτικά βιολογικά προϊόντα, τα οποία οι ίδιοι παράγουν.

3. Στις εν λόγω αγορές, οι ως ανωτέρω παραγωγοί, δύνανται να διαθέτουν και πιστοποιημένα μεταποιημένα προϊόντα της πιστοποιημένης πρωτογενούς αγροτικής βιολογικής παραγωγής των, εφ' όσον η μεταποίηση έγινε σε ιδιόκτητη οικοτεχνική μονάδα ή με το σύστημα της υπεργολαβίας  (φασόν), όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428.

4. Κατ΄εξαίρεση αγρότες βιολογικής γεωργίας μερικής απασχόλησης, μπορούν να συμμετέχουν με τα ιδίας παραγωγής προϊόντα βιολογικής γεωργίας στις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες έχουν τις εκμεταλλεύσεις των, όταν οι Αγρότες Βιολογικής Γεωργίας πλήρους απασχολήσεως του άρθρου 4 του παρόντος, δεν είναι εις θέση να καλύψουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς σε ποσότητες και ποικιλίες προϊόντων.

¶ρθρο 2
Επιτροπή Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών

1. Στην Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, συγκροτείται Επιτροπή Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών διετούς θητείας αποτελούμενη από:

έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προερχόμενο από την Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας.

έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.

έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

έναν εκπρόσωπο του ΟΠΕΓΕΠ.

έναν εκπρόσωπο των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης που λειτουργούν στη χωρά.

έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας.

δύο εκπρόσωπους της Ενώσεως των σωματείων βιοκαλλιεργητών της χώρας  με αντικείμενο τις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών.

έναν εκπρόσωπο των Σωματείων Καταναλωτών της χώρας με αντικείμενο τα βιολογικά προϊόντα.

έναν εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας με αντικείμενο τη βιολογική γεωργία.

έναν εκπρόσωπο του  ΕΦΕΤ.

έναν εκπρόσωπο του ΕΛΟΤ από τη  Διεύθυνση Τυποποίησης.

έναν εκπρόσωπο της Αγροτουριστικής ΑΕ ή του ΟΠΑΑΧ ΑΕ.

τον υπεύθυνο του Γραφείου Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών της παρ.3 του παρόντος άρθρου ο οποίος προεδρεύει της  Επιτροπής αυτής.

2. Η Επιτροπή Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών καθορίζει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ορθή διαχείριση των Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας.

Συγκεκριμένως:

Εκπονεί το ετήσιο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Αγορές Αγροτών  Βιοκαλλιεργητών με σκοπό την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργίας τους.

Αναπτύσσει και τηρεί Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων με τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων σε όλες τις αγορές της χώρας, καθώς και τα στοιχεία των αγορών ως προς προϊόντα, τιμές, συμμετέχοντες, κατανάλωση.

Συμβάλλει στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και προώθηση του Προτύπου ΕΛΟΤ για τις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών.

Εκπονεί έρευνες και οργανώνει σεμινάρια με αντικείμενο την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών.

Ενημερώνει ανά τρεις μήνες κάθε Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) για την συμμετοχή στις αγορές των  παραγωγών που έκαστος εξ αυτών πιστοποιεί, και τον ΟΠΕΓΕΠ για όλους τους συμμετέχοντες.

Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει τους εκάστοτε φορείς ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών.

3. Στην Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ιδρύεται Γραφείο Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών, με αντικείμενο τις αγορές του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Το Γραφείο Αγορών Αγροτών Βιοκκαλλιεργητών, συντονίζει τις δραστηριότητες των φορέων ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των αγορών του παρόντος σε όλη την χώρα,  φροντίζει την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής  και την εφαρμογή των αποφάσεων της.
 
¶ρθρο 3
Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών. Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος

Σε όλη τη χώρα η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και ο έλεγχος των Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών αποτελούν αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Τα Νομαρχιακά Συμβούλια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας,  ιδρύουν τις εν λόγω αγορές σε χώρους τους οποίους υποδεικνύουν τα αντίστοιχα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια μετά από πρόταση σωματείου αγροτών βιοκαλλιεργητών της περιοχής ευθύνης των (όπου υπάρχει), ή της Επιτροπής Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου 2 του παρόντος, και εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4 του παρόντος.
 
¶ρθρο 4
Νομαρχιακές Επιτροπές Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών

1. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, συγκροτείται Νομαρχιακή Επιτροπή Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών διετούς θητείας στην οποία συμμετέχουν:
 
Ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Ν.Α. ως  πρόεδρος.

Ένας υπάλληλος της  Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., με αρμοδιότητα τη Βιολογική Γεωργία όπου υπάρχει.

Ένας εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Ένας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου Αγροτών Βιοκαλλιεργητών οι οποίοι συμμετέχουν στις ρυθμιζόμενες από το παρόν αγορές του Νομού ή της Περιφέρειας, εφ΄όσον αυτό συμμετέχει στην δευτεροβάθμια οργάνωση των ομοίων σωματείων της χώρας. Αν δεν υφίσταται τέτοιο σωματείο στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τότε συμμετέχει το σωματείο βιοκαλλιεργητών της οικείας Νομαρχίας ή Περιφέρειας.

Ένας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων του Νομού, ή σωματείου καταναλωτών εφόσον δεν υπάρχει σωματείο καταναλωτών βιολογικών προϊόντων.

Ένας εκπρόσωπος των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων του Νομού ή της Περιφέρειας  αν δεν υφίσταται σχετικό σωματείο στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
 
2. Οι Επιτροπές του παρόντος άρθρου έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών στον οικείο νομό.

Εξετάζουν την εισήγηση από τον οικείο δήμο και πρόταση του σωματείου  για την ίδρυση αγοράς, ή την πρόταση από την Επιτροπή του ¶ρθρου 2.

Γνωμοδοτούν για την ίδρυση της αγοράς στο οικείο νομαρχιακό συμβούλιο.

Αποφασίζουν για τον αριθμό των χορηγούμενων θέσεων, και τη σύνθεση της αγοράς με βάση τα προς διάθεση προϊόντα, ώστε να υπάρχει επάρκεια και να αποφεύγονται αθέμιτες πρακτικές προς τους καταναλωτές και μεταξύ των παραγωγών. Η απόφαση επικυρώνεται από το Ν.Σ. της οικείας Νομαρχίας.

Οργανώνουν σε συνεργασία με την Επιτροπή του ¶ρθρου 2, έρευνες και σεμινάρια σχετικά με την λειτουργία των αγορών του παρόντος και των βιολογικών προϊόντων και φροντίζουν για την προβολή τους.

Κρίνουν και αποφασίζουν οριστικώς επί των ενστάσεων εναντίον οιασδήποτε αποφάσεως εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος και για την αναθεώρηση των αδειών παραγωγού Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η επιτροπή εφόσον διαπιστώσει παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κατά την έκδοση της αδείας παραγωγού Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών, προβαίνει στην ανάκλησή της.

3. Στις Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συνίσταται οργανική θέση, οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται ακολούθως:

Χορηγεί τις άδειες παραγωγού Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6  του παρόντος.

Χορηγεί τις θέσεις στις αγορές αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχίας.

Τηρεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλους τους κατόχους αδείας συμμετοχής στις αγορές αγροτών βιοκαλλιεργητών του νομού και τις χορηγηθείσες άδειες από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του παρόντος άρθρου.

Συντονίζει τον έλεγχο των αγορών που διενεργούν οι Διευθύνσεις Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του εδαφίου δ του ¶ρθρου 13 του παρόντος και ενημερώνεται για τα αποτελέσματα κάθε άλλου ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 13 του παρόντος.

Γνωστοποιεί στο γραφείο του ¶ρθρου 2 τις χορηγηθείσες άδειες, τις χορηγηθείσες θέσεις σε κάθε αγορά της οικείας νομαρχίας, τις παραβάσεις και κυρώσεις, τα αποτελέσματα ελέγχων, καθώς και τις ενστάσεις και παρατηρήσεις που αφορούν στις αγορές.

Επιβάλλει Διοικητικές κυρώσεις στους συμμετέχοντες, όπου προβλέπεται.


¶ρθρο 5
Αγρότες Βιολογικής Γεωργίας (Αγρότες βιοκαλλιεργητές)

Αγρότες βιολογικής γεωργίας, (Αγρότες βιοκαλλιεργητές), για την εφαρμογή του παρόντος, θεωρούνται τα φυσικά μόνον πρόσωπα που ασχολούνται με την γεωργία, ανθοκομία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία, σηροτροφία, αλιεία και δασοπονία, εφόσον έχουν εντάξει την εκμετάλλευσή τους στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, εφαρμόζουν τους κανόνες βιολογικής γεωργίας συμφώνως προς τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και εθνικές διατάξεις, και εξασφαλίζουν από το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων το ήμισυ τουλάχιστον από το συνολικό εισόδημά τους, για την εξεύρεση του οποίου δεν συνυπολογίζονται τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση ακινήτων.

Εις το εν λόγω αγροτικό εισόδημα συνυπολογίζεται και το προερχόμενο από την συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 1 παρ.3 του παρόντος μεταποίηση των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων και τον αγροτουρισμό.

Αγρότες βιολογικής γεωργίας μερικής απασχόλησης για την εφαρμογή του παρόντος, θεωρούνται τα φυσικά μόνον πρόσωπα τα οποία πληρούν τις αμέσως ανωτέρω προϋποθέσεις αλλά εξασφαλίζουν από το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τους, το ένα τέταρτο τουλάχιστον από το συνολικό εισόδημά τους, για την εξεύρεση του οποίου δεν συνυπολογίζονται τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση ακινήτων. Εις το εν λόγω αγροτικό εισόδημα συνυπολογίζεται και το προερχόμενο από την συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 1 παρ.3 του παρόντος μεταποίηση των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων και τον αγροτουρισμό.

Νέοι αγρότες θεωρούνται για την εφαρμογή του παρόντος, εκείνοι από τους ανωτέρω, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας των.

¶ρθρο 6
¶δειες: δικαιούχοι - όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως -  διαδικασία χορηγήσεως - απαιτούμενα δικαιολογητικά - στοιχεία - ισχύς - θεώρηση  - πινακίδες

1. Δικαιούχοι. Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως.

Οι άδειες παραγωγού Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών είναι αμεταβίβαστες.

¶δεια παραγωγού Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών δικαιούνται να λάβουν τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που είναι αγρότες βιολογικής γεωργίας, κατά το άρθρο 3 του παρόντος.

¶δεια παραγωγού μερικής απασχόλησης Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών δικαιούνται να λάβουν οι αγρότες βιολογικής γεωργίας μερικής απασχόλησης κατά το άρθρο 3 του παρόντος, μόνον για τις αγορές εντός των ορίων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου παράγουν και συμφώνως προς το ¶ρθρο 1 του παρόντος.

Συνεργαζόμενοι αγρότες βιολογικής γεωργίας των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στον ίδιο νομό δικαιούνται ανά τέσσερις κατ'ανώτατο όριο, και μίας συλλογικής άδειας, προκειμένου να συμμετέχουν σε αγορές που βρίσκονται σε απόσταση άνω των διακοσίων χιλιομέτρων από τις εκμεταλλεύσεις των.

Με την συλλογική άδεια ένας εκ των τεσσάρων παραγωγών εκ περιτροπής, επιτρέπεται να διαθέτει προϊόντα και των υπολοίπων τριών, υπό τον όρο ότι αυτά θα φέρουν τα στοιχεία του παραγωγού τους, δεν θα αναμειγνύονται μεταξύ των, θα συνοδεύονται από ξεχωριστά δελτία αποστολής, ξεχωριστές πιστοποιήσεις και λοιπά παραστατικά και θα διατίθενται κατά τρόπο αντιληπτό από τους καταναλωτές.

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε οποιαδήποτε αγορά της χώρας των ίδιων παραγωγών και με ατομική και με συλλογική άδεια.

Από τους Έλληνες υπηκόους, οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

2. Διαδικασία χορηγήσεως αδειών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδείας παραγωγού Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών, υποβάλουν αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά τους στην Διεύθυνση Εμπορίου της οικείας Ν.Α. όπου είναι μόνιμοι κάτοικοι. Η άδεια χορηγείται από τη Διεύθυνση Εμπορίου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την επομένη της υποβολής της αιτήσεως για τη χορήγηση της, εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Βιβλιάριο ΟΓΑ ή βεβαίωση ασφάλισης του ΟΓΑ. Το βιβλιάριο ΟΓΑ ή βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ δεν απαιτείται για τους αγρότες βιολογικής γεωργίας μερικής απασχόλησης.

β. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης(έντυπα Ε1 και  Ε9 με όλες τις μεταβολές),  για τα εισοδήματα του ενδιαφερομένου, της συζύγου του και των προστατευόμενων μελών καθώς και απόδειξη της καταβολής του φόρου.

γ. Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, (πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α) ή νόμιμης απαλλαγής για τους έλληνες υπηκόους.

δ.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος  δηλώνει ότι ασχολείται προσωπικώς με την βιοκαλλιέργεια, ότι το εισόδημά του προέρχεται τουλάχιστον κατά 50% από γεωργική εκμετάλλευση, αν κατέχει  άδεια Παραγωγού κατά το ΠΔ 51/2005, και ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ. Για τους αγρότες βιολογικής γεωργίας μερικής απασχόλησης στην υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι το εισόδημα του προέρχεται τουλάχιστον κατά 25% από γεωργική εκμετάλλευση.

ε. Αντίγραφο συμβάσεως συνεργασίας  του ενδιαφερομένου παραγωγού με έναν νομίμως υφιστάμενο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποιήσεως.

στ. Βεβαίωση από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για τις εκτάσεις που ο ενδιαφερόμενος έχει εντάξει στο σύστημα πιστοποίησης και τα καλλιεργούμενα είδη σε αυτές. Εάν επέλθει οποιαδήποτε σχετική μεταβολή ο αδειούχος παραγωγός οφείλει να καταθέσει νέα βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι επελθούσες μεταβολές.

ζ. Αντίγραφο εξουσιοδοτήσεως προς τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο έχει συμβληθεί, για γνωστοποίηση στις αρχές ελέγχου και εποπτείας των αγορών του παρόντος, των στοιχείων που αφορούν στην εφαρμογή ή μη της εκάστοτε ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία από τον αιτούντα ή αδειούχο.

η. για την διάθεση προϊόντων ελιάς και αμπελιού απαιτείται αντίγραφο αποσπάσματος ελαιοκομικού και αμπελουργικού μητρώου αντιστοίχως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αυτό έχει συνταχθεί ή βεβαίωση για την μη συγκρότηση του μητρώου.

θ. Οι συνεργαζόμενοι αγρότες βιολογικής γεωργίας αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού με το οποίο συμφωνούν την από κοινού συμμετοχή τους στις αγορές του παρόντος, επικυρωμένο από τις αρμόδιες αρχές.

ι. Αντίγραφο ισχύοντος Προγράμματος Παραγωγής ή Παρασκευής, που έχει κατατεθεί στον συνεργαζόμενο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποιήσεως.

Τα δικαιολογητικά α, β, δ και θ κατατίθενται ανά έτος και αντίγραφο του Προγράμματος Παραγωγής ή Παρασκευής κατατίθεται εντός δέκα εργασίμων ημερών από της εγκρίσεώς του και παραλαβής του από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται εφ΄άπαξ. Εάν δεν έχει κατατεθεί αντίγραφο του Προγράμματος Παραγωγής ή Παρασκευής για τα προϊόντα που διατίθενται, η άδεια καθίσταται ανενεργή, και χάνεται το δικαίωμα προσέλευσης στις αγορές.

4. Δικαιολογητικά Προσέλευσης και συμμετοχής στις αγορές.

α. ¶δεια παραγωγού Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4 του παρόντος.

β. Ισχύον "Πιστοποιητικό προϊόντος" από τον συμβεβλημένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποιήσεως για τα εκάστοτε διατιθέμενα προϊόντα, στο οποίο αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία και για κάθε προϊόν, η ποικιλία και η προβλεπόμενη ποσότητα συγκομιδής.

γ. Αντίγραφο Προγράμματος Παραγωγής ή Παρασκευής.

δ. Τριπλότυπο θεωρημένο Βιβλίο Δελτίων Αποστολής.

5. Στοιχεία αδειών.

Η άδεια παραγωγού πωλητού Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου ύψους 0,14μ. και πλάτους 0,20 μ., είναι κατά το ήμισυ πράσινη και κατά το  ήμισυ κυανή και φέρει τα εξής στοιχεία:

α. Τον φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία εκδόσεως και ανανεώσεως της αδείας.

β. Τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου.

γ. Τον αριθμό μητρώου παραγωγού  με ηλεκτρονική σήμανση

δ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κατόχου.

ε. Τον ασφαλιστικό φορέα και τον σχετικό αριθμό μητρώου του κατόχου.

στ. Τον πιστοποιητικό οργανισμό με τον οποίο έχει συμβληθεί ο δικαιούχος.

ζ. Τις αγορές βιοκαλλιεργητών και την ημέρα της εβδομάδος που παρέχεται στον κάτοχο της αδείας το δικαίωμα πωλήσεως, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών.

η. Φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη από τον φορέα που εκδίδει την άδεια.

Για τους αγρότες βιολογικής γεωργίας μερικής απασχόλησης, οι άδειες φέρουν τα ως άνω στοιχεία, και είναι χρώματος κατά το ήμισυ πορτοκαλί και κατά το άλλο ήμισυ πράσινες. Για τους συνεργαζόμενους αγρότες βιολογικής γεωργίας, οι άδειες φέρουν τα ως άνω στοιχεία έκαστου συμμετέχοντα, και είναι χρώματος κατά το ήμισυ κίτρινες και κατά το άλλο ήμισυ πράσινες.

6. Ισχύς - θεώρηση αδειών.

Κάθε βιοκαλλιεργητής δικαιούται μιας μόνον αδείας συμμετοχής η οποία ισχύει για τις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας και για όσο διάστημα ο δικαιούχος φέρει την ιδιότητα του αγρότη βιοκαλλιεργητή σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.

Η άδεια θεωρείται ανά έτος από της εκδόσεώς της με την προσκόμιση και υποβολή των δικαιολογητικών α,β,δ και θ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και Υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες  εκδόθηκε.

7. Πινακίδες

Καθιερώνεται για τους κατόχους αδειών η υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας διαστάσεως 0,25 Χ 0,30 μ. σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου). Οι πινακίδες είναι κατά το ήμισυ πράσινες και κατά το άλλο ήμισυ κυανές.

Στην πινακίδα αναγράφονται με ευδιάκριτα στοιχεία τα εξής:

α) το ονοματεπώνυμο

β) η ιδιότητα του κατόχου αυτής (παραγωγός ή μέλος της οικογενείας του παραγωγού)

γ) ο αριθμός μητρώου παραγωγού.

δ) η περιοχή παραγωγής των βιολογικών προϊόντων του αδειούχου παραγωγού.

ε) ο πιστοποιητικός οργανισμός με τον οποίο έχει συμβληθεί ο δικαιούχος.

Για τους αγρότες βιολογικής γεωργίας μερικής απασχόλησης, οι πινακίδες φέρουν τα ως άνω στοιχεία, και είναι κατά το ήμισυ πορτοκαλί και κατά το άλλο ήμισυ πράσινες. Για τους συνεργαζόμενους αγρότες βιολογικής γεωργίας οι πινακίδες φέρουν τα ως άνω στοιχεία έκαστου παραγωγού, και είναι κατά το ήμισυ κίτρινες και κατά το άλλο ήμισυ πράσινες.

8. Ανάκληση ¶δειας

Στην περίπτωση εξόδου από το σύστημα Ελέγχου κ Πιστοποίησης της Βιολογικής Γεωργίας (οικειοθελούς ή λόγω κυρώσεων από ΟΕΠ) η άδεια ανακαλείται.

¶ρθρο 7
Χορήγηση αδειών σε συγγενικά πρόσωπα
 
Εάν για οποιονδήποτε λόγο παραιτηθεί της αδείας του ο βιοκαλλιεργητής ή αδυνατεί να κάνει χρήση της  ή εκλείψει, η εκδούσα αρχή χορηγεί την άδεια σε εκείνον ή εκείνους από τους  συγγενείς εξ' αίματος ή εξ αγχιστείας 1ου ως και 3ου βαθμού ή στον ή την σύζυγό του   αρχικού αδειούχου, τον οποίο υποδεικνύει ο αρχικός αδειούχος ή εις τον οποίον ή τους οποίους περιέρχεται κατά νόμο η πιστοποιημένη βιολογική αγροτική εκμετάλλευση εφ΄όσον δηλώσει ότι θα την συνεχίσει.

Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες  αγορές και τις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου εφόσον αυτές επιλέγονται με την αίτηση του. Η άδεια χορηγείται μετά από αίτηση των δικαιουμένων και χάνει την ισχύ της εάν οι διαδικασίες μεταβίβασης των εκμεταλλεύσεων  δεν ολοκληρωθούν εντός δώδεκα μηνών.

¶ρθρο 8
Κατανομή Θέσεων

Κάθε αδειούχος δικαιούται μίας θέσης σε μία αγορά ανά ημέρα τη εβδομάδος.

Με συμμετοχή πέντε κατ΄ελάχιστο όριο παραγωγών συγκροτείται Αγορά Αγροτών Βιοκαλλιεργητών.

Οι θέσεις κάθε Αγοράς Αγροτών Βιοκαλλιεργητών διατίθενται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως, τις ανάγκες της αγοράς σε ποσότητες και ποικιλίες προϊόντων και την ανάγκη αναπτύξεως αγοραίου ανταγωνισμού.

Σε κάθε Αγορά Αγροτών Βιοκαλλιεργητών δημιουργούνται επί πλέον θέσεις για παραγωγούς βιοκαλλιεργητές οι οποίοι είναι πολύτεκνοι, ή άτομα με ειδικές ανάγκες, ή αρχηγοί μονογονικών οικογενειών.

Εάν υφίστανται κενές θέσεις η θέση χορηγείται υποχρεωτικώς εφ΄όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις στα πρόσωπα των αιτούντων και προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το παρόν με απόφαση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Επιτρέπεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ κατόχων παραγωγικών αδειών, μέσα στην ίδια αγορά, εφόσον εγκριθεί με απόφαση της Διεύθυνσης Εμπορίου των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Ο αριθμός των θέσεων κάθε αγοράς καθορίζεται από την ανάγκη της αγοράς σε ποσότητες και ποικιλία προϊόντων, την ανάπτυξη του αγοραίου ανταγωνισμού, την προϋπόθεση ελάχιστης όχλησης των κατοίκων του δήμου, των καταναλωτών και των συμμετεχόντων, την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της αγοράς – όπως καθαριότητα, ανακύκλωση - και τη διευκόλυνση της γνωριμίας των καταναλωτών με τους συμμετέχοντες, τα προϊόντα που διαθέτουν, και τις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων.

¶ρθρο 9
Χρησιμοποίηση - Αναπλήρωση - Υποβοήθηση - Πρόσληψη υπαλλήλων - Παράταση πρόσληψης - Διαγραφή υπαλλήλων -  Κανονική άδεια - Κάρτα πωλητή

1. Επιτρέπεται, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων για τις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών των Ν.Α. της χώρας, με έγκριση που παρέχεται από τις οικείες Ν.Α., οι αδειούχοι πωλητές να αναπληρώνονται ή να υποβοηθούνται, ή να προσλαμβάνουν ή να διαγράφουν υπαλλήλους ή να παρατείνουν τη χρησιμοποίηση υπαλλήλων όπως ειδικότερα αναφέρεται αμέσως παρακάτω:

α) Η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον/την σύζυγο του/της αδειούχου ή τα παιδιά τους, εφόσον είναι προστατευόμενα μέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν ασκούν άλλο επάγγελμα.

β) Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση μόνο σε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον 2ο βαθμό και στον ή στην σύζυγο, μέχρι και τέσσερις (4) μήνες το έτος για λόγους υγείας του/της αδειούχου, που αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού του φορέα ή Δημόσιου Θεραπευτηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αναπλήρωση να παραταθεί για τέσσερις (4) επί πλέον μήνες.

γ) Επιτρέπεται η αναπλήρωση της αδειούχου, για λόγους μητρότητας, από τον σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί μητρότητας διατάξεις και πάντως μέχρι τα τέκνα να φθάσουν στην ηλικία των έξι (6) ετών.

δ) Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας του/ της αδειούχου, ή συζύγου ή τέκνων) εφόσον ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων της περιπτώσεως 1β του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του από δηλωμένο υπάλληλο.

3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του οργάνου που εξέδωσε την άδεια. β) τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής. γ) τον βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή. δ) τον λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ). ε) το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

4. Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της αδείας από τον/ την σύζυγο ή από συγγενή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού.

5. Επιτρέπεται η απασχόληση από τον παραγωγό στις αγορές ΑΑΒ των  αγρεργατών που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και απασχολούνται παραλλήλως στην βιολογική εκμετάλλευση του παραγωγού. Οι αγρεργάτες αυτοί εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3232/2004, άρθρο 7.

6. Επιτρέπεται η αναπλήρωση του παραγωγού από αγρεργάτη όπως ορίζεται στην παράγραφο 5, ή συγγενή όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, σε αναλογία δύο ανά έξη προσελεύσεων. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων, επιτρέπεται η αναπλήρωση σε αναλογία τρεις ανά έξη προσελεύσεις εφ'όσον συντρέχουν εργασίες για τα σωματεία.

¶ρθρο 10
Αλλαγή Αγοράς

1. Επιτρέπεται για τις ΑΑΒ των Ν.Α. της χώρας με έγκριση των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, η αλλαγή αγοράς, μετά από αίτηση του κατόχου αδείας παραγωγού ΑΑΒ , εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο αιτών έχει παραμείνει στην αγορά, από την οποία ζητάει να μετακινηθεί, για χρόνο συνολικά τουλάχιστον ενός (1) έτους.

β) τα πωλούμενα είδη του κατόχου της άδειας δεν οδηγούν σε ανατροπή της επάρκειας της αγοράς προς την οποία επιθυμεί να μετακινηθεί.

γ) υπάρχει θέση στην νέα αγορά που ζητά να τοποθετηθεί.

¶ρθρο 11
Όροι και προϋποθέσεις πωλήσεως των προϊόντων

Στις πρότυπες αγορές βιοκαλλιεργητών διατίθενται προϊόντα φυτικής ή ζωικής προελεύσεως πρωτογενούς ή δευτερογενούς παραγωγής εφ όσον παράγονται συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος.

Τα διατιθέμενα στις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών προϊόντα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, από τις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, από τις ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές και λοιπές διατάξεις, καθώς και από την κοινή υπουργική απόφαση 257543/31.7.2003 των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣ.Δ.ΔΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, και ΓΕΩΡΓΙΑΣ "Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών" (Β' 1122).

Τα είδη ζωικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα-ψυγεία ή ρυμουλκούμενα για προϊόντα αλιείας. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση 487/2000 (όπως ισχύει κάθε φορά κατά περίπτωση και του Οδηγού Υγιεινής για τους πωλητές τροφίμων σε Λαϊκές Αγορές (κατά περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

¶ρθρο 12
Λειτουργία των Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών

1) Ωράριο

Οι Πρότυπες Αγορές Βιοκαλλιεργητών λειτουργούν καθημερινώς.

Με αποφάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας καθορίζεται, το ωράριο λειτουργίας τους μετά από πρόταση των Δημοτικών Συμβουλίων και των κατά περιοχή σωματείων των παραγωγών βιοκαλλιεργητών και των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων, όπου αυτά υπάρχουν, και εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος.

2) Πάγκοι – σημεία πώλησης

Τα προϊόντα διατίθενται σε πάγκους και ψυγεία όπου αυτό επιβάλλεται.

Οι πάγκοι είναι μήκους ενός και μισού, τριών και έξ μέτρων ανάλογα με την ποικιλία προϊόντων που διαθέτει ο συμμετέχων.

Οι πάγκοι καλύπτονται από καθαρό πλαστικό ή ύφασμα όπου εναποθέτονται τα προϊόντα τα οποία προστατεύονται από τον ήλιο και την βροχή με σκιάδια.

Απαγορεύεται ρητώς η ρύπανση και η ηχορύπανση από τους παραγωγούς βιοκαλλιεργητές. Ο χώρος που καταλαμβάνει ο πάγκος και ο πέριξ αυτού πρέπει να διατηρείται καθαρός τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της αγοράς όσο και με το τέλος της από τους ίδιους τους παραγωγούς.

3) Τιμές

Επί των προϊόντων προς διάθεση τοποθετείται πίνακας με την τιμή τους  ανά κιλό ή τεμάχιο, ή τοποθετείται πίνακας επί του πάγκου με την τιμή ανά κιλό ή τεμάχιο κάθε προϊόντος.

4) Δικαιολογητικά / Παραστατικά:

Στον πάγκο είναι αναρτημένα τα εν ισχύ πιστοποιητικά των προϊόντων προς διάθεση, και συνοδεύονται από θεωρημένο τριπλότυπο δελτίο αποστολής. Στο τέλος της αγοράς συμπληρώνεται δελτίο επιστροφής.

5) Περιβαλλοντική Διαχείριση – Καθαριότητα

Οι συμμετέχοντες αποχωρούν με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας, αποκομίζοντας όλα τα απορρίμματά τους. Σε κάθε αγορά να υπάρχει κάδος ανακύκλωσης χαρτιού και χημική τουαλέτα. Στις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών δεν επιβάλλεται τέλος καθαριότητας.

¶ρθρο 13
Έλεγχος των  Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών

Οι  Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών υπόκεινται στους εξής ελέγχους:

α. Έλεγχο συμμόρφωσης των διατιθέμενων προϊόντων προς τις ισχύουσες διατάξεις για τη βιολογική γεωργία, ο οποίος πραγματοποιείται από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως ο νόμος ορίζει.

β. Έλεγχο Υγιεινής των προϊόντων προς διάθεση ο οποίος πραγματοποιείται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όπως ο νόμος ορίζει.

γ. Αγορανομικό Έλεγχο ο οποίος πραγματοποιείται από Αγορανομική Υπηρεσία και τις υπηρεσίες αγορανομικού ελέγχου, όπως ο νόμος ορίζει.

δ. Έλεγχο Λειτουργίας της Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ, ο οποίος πραγματοποιείται από τριμελείς επιτροπές αποτελούμενες από έναν υπάλληλο της Διευθύνσεως Εμπορίου της οικίας Νομαρχίας, έναν υπάλληλο της Διευθύνσεως Αγροτικής Ανάπτυξης της οικίας Νομαρχίας και έναν υπάλληλο του ΟΠΕΓΕΠ. Όπου δεν υπάρχει υπάλληλος του ΟΠΕΓΕΠ ορίζεται δεύτερος υπάλληλος της Διευθύνσεως Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι τριμελείς αυτές επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος.

Την Εποπτεία του Φορέα Λειτουργίας έκαστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά το ¶ρθρο 4 του παρόντος, ασκεί το Γραφείο της Επιτροπής Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών του ¶ρθρου 2 του παρόντος.

Οι ανωτέρω έλεγχοι ασκούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Μετά από εισήγηση των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης, του ΟΠΕΓΕΠ, του ΕΦΕΤ, και της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινή διαδικασία δειγματοληψίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας από τις αγορές, βάσει της ισχύουσας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων γνωστοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες επιτροπές Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως που οργανώνει την αγορά και αυτής που εξέδωσε την άδεια, καθώς και στο γραφείο Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών του ¶ρθρου 2.

Τα οριστικά αποτελέσματα των ελέγχων που ασκούνται από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης στους συμβεβλημένους με αυτούς παραγωγούς, γνωστοποιούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών στην Επιτροπή του άρθρου 2 του παρόντος. Η Επιτροπή του άρθρου 2 του παρόντος,  εντός πέντε εργάσιμων ημερών αφ΄ής έλαβε γνώση των εν λόγω αποτελεσμάτων κοινοποιεί τα αποτελέσματα αυτά, στις επιτροπές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις αγορές των οποίων συμμετέχει ο εν λόγω αγρότης βιοκαλλιεργητής, και στην αρμόδια Επιτροπή της Ν.Α. που εξέδωσε την άδεια του εν λόγω αγρότη βιοκαλλιεργητή.

¶ρθρο 14
Παραβάσεις - Κυρώσεις

Οι αρμόδιοι φορείς για τους ελέγχους της αγοράς μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις στους συμμετέχοντες, για παραβάσεις που αφορούν στο πεδίο ελέγχου τους. Οι παραβάσεις ορίζονται ακολούθως:

1. Μη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία:

Οι παραβάσεις καθώς και  κυρώσεις ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία.

2. Μη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για τις απαιτήσεις υγιεινής: Οι παραβάσεις καθώς και  κυρώσεις ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Μη συμμόρφωση προς τις αγορανομικές διατάξεις: Οι παραβάσεις και κυρώσεις ορίζονται από την εθνική νομοθεσία.

4. Πέραν των προβλεπόμενων από τα εδάφια 1,2,3 του παρόντος άρθρου, οι Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορούν με αποφάσεις τους να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία της αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Προτύπου ΕΛΟΤ 1428. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν στις απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες, τα προϊόντα προς διάθεση και τη διάθεση των προϊόντων και καθορίζονται ακολούθως:

1. Παραβάσεις που αφορούν στους συμμετέχοντες:

1.1. Προσέλευση χωρίς άδεια.

1.2. Προσέλευση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

1.3. Εκπροσώπηση μη συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του παρόντος.

1.4. Συμπεριφορά έναντι καταναλωτών, συμμετεχόντων, φορέα λειτουργίας, αρχών ελέγχου.

1.5. Μη τήρηση του Ωραρίου Λειτουργίας.

1.6. Μη τήρηση συνθηκών ατομικής υγιεινής.

2. Παραβάσεις που αφορούν στη διάθεση των προϊόντων:

2.2. Ακατάλληλοι Πάγκοι – εκθετήρια.

2.3. Απουσία Πίνακα Τιμών.

2.4. Πρόκληση Ηχορύπανσης.

2.5. Μη τήρηση των όρων καθαριότητας και προσφορά ακατάλληλων προϊόντων.

2.6. Με τήρηση των Συνθηκών Υγιεινής.

2.7. Απουσία ή παραποίηση Παραστατικών διακίνησης.

3. Παραβάσεις που αφορούν στα προϊόντα:

3.1. Για προϊόντα που έχουν παραχθεί εντός των ορίων εκμετάλλευσης ενταγμένης στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης, μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις για τη βιολογική γεωργία.

3.2. Διάθεση προϊόντων μη ιδίας παραγωγής.

3.3. Διάθεση προϊόντων που έχουν παραχθεί σε εκμετάλλευση εκτός  του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης.

¶ρθρο 15

Οι υφιστάμενες Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών συνεχίζουν την λειτουργία τους υποκείμενες από της ισχύος του παρόντος στις διατάξεις του. Οι αγρότες βιοκαλλιεργητές οι οποίοι συμμετείχαν εις τις εν λόγω αγορές αδειοδοτούνται όλοι και συμμετέχουν κατά προτεραιότητα σε όλες τις εν λειτουργία αγορές.

Έναρξη ισχύος.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 61 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58230298
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.