ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 06 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Παρατηρήσεις των Βιοκαλλλιεργητών στο Σχέδιο Προεδρι Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Βιοκαλλιέργεια - Οικολογική Γεωργία
ΣΥΒΙΛΑΑ, ΕΑΒΒΕ, ΣΒΙΟΛΑΚ, ΔΗΜΗΤΡΑ , Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2007
Παρατηρήσεις των Βιοκαλλλιεργητών στο Σχέδιο Προεδρικού διατάγματος

1. Ονομασία και νομική οντότητα των Αγορών (¶ρθρο 1)

Α. Προτείνουμε την ονομασία "Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών" αφού προσδίδει καλύτερα τον χαρακτήρα τους, και κάνει σαφές ποιοι είναι οι συμμετέχοντες. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι αντίστοιχες αγορές ονομάζονται "Organic Farmers Markets", ώστε να διασφαλίζεται ο χαρακτήρας τους.

Β. Δε δίδεται ορισμός των αγορών αγροτών βιοκαλλιεργητών.

Γ. Δεν ορίζεται ο διαφορετικός χώρος ή χρόνος λειτουργίας τους από τις συμβατικές λαϊκές αγορές.

Δ. Δεν προβλέπεται ότι οι αγορές λειτουργούν σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428.

Θα παρακαλούσαμε για την αιτιολογία των άνω παραλείψεων.

Στο άρθρο 1, του συνημμένου σχεδίου ΠΔ, καθώς και στο Πρότυπο ΕΛΟΤ υπάρχει ο ορισμός των αγορών, που καλύπτει τα άνω σημεία.

Επισημαίνουμε ότι η τροπολογία του ν.3377/2005, ώστε να προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών κρίνεται απαραίτητη ως ακολούθως:

"Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών" μπορούν να ιδρύονται από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όπου θα λειτουργούν. Στις αγορές συμμετέχουν αγρότες βιολογικής γεωργίας και έκαστος διαθέτει τα βιολογικά προϊόντα που παράγει ο ίδιος, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία. Με Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται οι λεπτομέρειες  εφαρμογής του παρόντος".

2. Ίδρυση των Αγορών (¶ρθρο 1)

Α. Στη διαδικασία ίδρυσης των αγορών δεν προβλέπεται η συμμετοχή των σωματείων βιοκαλλιεργητών, των σωματείων καταναλωτών και των αρμόδιων υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των εκάστοτε Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

3. Πολιτικός Σχεδιασμός: Επιτροπή Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Α. Επιτροπή με εμβέλεια σε όλη τη χώρα

Στο εν λόγω Π.Δ. δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη σύσταση τμήματος ή επιτροπής στο ΥΠΑΝ με αρμοδιότητα το σχεδιασμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη των αγορών σε όλη τη χώρα, καθώς και την εποπτεία των αρμόδιων φορέων ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των αγορών των εκάστοτε Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Σε αυτή την επιτροπή πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο θεσμό των αγορών, ώστε μέσα από διαδικασίες διαλόγου και κοινωνικής συναίνεσης να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία τους. Ο ρόλος της επιτροπής είναι αμιγώς επιτελικός / διοικητικός.

Στο άρθρο 2 του σχεδίου του Π.Δ. που επισυνάπτουμε περιγράφεται λεπτομερώς η σύστασή της επιτροπής, οι αρμοδιότητές της, και ο τρόπος λειτουργίας της.

Στη συνεδρία της 1ης Ιουνίου 2006 στη Βουλή των Ελλήνων, αναφέρεστε κύριε Υπουργέ στην αναγκαιότητα ενός φορέα πανελλήνιας εμβέλειας για τις βιολογικές αγορές, με την επιφύλαξη του κόστους που μπορεί να δημιουργηθεί, το οποίο δε δικαιολογεί ο νυν αριθμός των αγορών βιοκαλλιεργητών.

Η λύση που προτείνουμε είναι εφικτή χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού δεν ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες που να προκαλούν λειτουργικά κόστη στην εν λόγω επιτροπή. Σημαντικότερα είναι μία επένδυση της ελληνικής κοινωνίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, του αγροτικού πληθυσμού και της βιολογικής γεωργίας.

Β. Επιτροπές Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Αντίστοιχες επιτροπές (τοπικής κλίμακας και μικρότερου μεγέθους) προτείνουμε και για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στο ¶ρθρο 4 του συνημμένου Π.Δ., όπου περιγράφονται οι αρμοδιότητες τους. Αυτές έχουν επίσης επιτελικό χαρακτήρα, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους, ενώ το εκτελεστικό έργο (π.χ. χορήγηση αδειών, θέσεων κοκ) ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες εμπορίου των Ν.Α. που ούτως ή άλλως ασκούν το έργο αυτό.

Γ. Οργανισμός Λαϊκών Αγορών

Όσον αφορά στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης το παρόν σχέδιο ορίζει τους οικείους ΟΛΑ ως αρμόδιους για την αδειοδότηση (;) των συμμετεχόντων και την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και έλεγχο των αγορών (¶ρθρα 3, 4, 7, 18).

Επειδή οι ΟΛΑ δε διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και προσωπικό σε σχέση με την βιολογική γεωργία, τους βιοκαλλιεργητές, και την αγορά των βιολογικών προϊόντων στο σύνολό της, δεν είναι αντιληπτό προς τι η ανάθεση των αρμοδιοτήτων αυτών στον ΟΛΑ.

Για το λόγο αυτό, το έργο του διοικητικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των αγορών δεν μπορεί να αποτελέσει αρμοδιότητα του ΟΛΑ. Προτείνουμε οι Νομαρχιακές Επιτροπές του ¶ρθρου 4 του συνημμένου Π.Δ. να αναλάβουν το έργο αυτό και στις Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε όλες τις νομαρχίες της χώρας.

4. Δικαιούχοι απόκτησης άδειας (¶ρθρο 2)

Συμφωνούμε καταρχάς ότι δικαιούχοι απόκτησης άδειας είναι όλοι οι παραγωγοί βιοκαλλιεργητές. Δεν καθίσταται σαφές όμως αν πρόκειται για αγρότες κατά κύριο επάγγελμα μόνο. Στο άρθρο 4.2.β προκύπτει ότι μάλλον αφορά σε αγρότες κατά κύριο επάγγελμα αφού απαιτείται βιβλιάριο ΟΓΑ, το οποίο δεν δικαιούνται οι έχοντες αγροτικό εισόδημα κάτω του 50%.

Α. Φυσικά Πρόσωπα

Προτείνουμε τη διάκριση αγροτών κατά κύριο επάγγελμα και αγροτών μερικής απασχόλησης, με δικαίωμα συμμετοχής για τους μεν πρώτους στις αγορές όλης της χώρας, για τους δε δεύτερους στις οικείες νομαρχίες όπου διαμένουν ή έχουν τις εκμεταλλεύσεις τους.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται και οι δύο ομάδες βιοκαλλιεργητών, αφού οι δεύτεροι ως τώρα δεν είχαν ποτέ το δικαίωμα συμμετοχής, ούτε το έχουν σύμφωνα με το σχέδιο του Π.Δ. του ΥΠΑΝ. Ταυτόχρονα ενισχύεται και η προοπτική δημιουργίας ισχυρών τοπικών αγορών, και η στροφή πολλών βιοκαλλιεργητών στην κατά κύριο επάγγελμα ενασχόληση τους με τη βιοκαλλιέργεια.

Τέλος δεν είναι κατανοητό το όριο ηλικίας (παρ.4). Προτείνουμε να μην τεθεί ανώτατο όριο ηλικίας, ώστε όσοι επιθυμούν να παράγουν και με το πέρας των 65 ετών να μπορούν να συμμετέχουν στις αγορές και να αποκομίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Επίσης το "αγροτικό εισόδημα" χρήζει διευκρίνησης.

Τις προτάσεις μας θα βρείτε  στο ¶ρθρο 5 του συνημμένου σχεδίου Π.Δ.

Η παράγραφος 2 για τα πρόσωπα που συμβάλλουν από κοινού στην εκμετάλλευση, πιθανό να ενέχει προβλήματα σε σχέση με τον ΕΚ 2092/91 αφού το πιστοποιητικό εκδίδεται στο όνομα του κατόχου της εκμετάλλευσης, και τίθενται ζητήματα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και ευθύνης του παραγωγού.

Β. Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Α. Όσον αφορά στη συμμετοχή "πρωτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων ή μελών τους, ως αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας", δε γίνεται κατανοητό από τη διατύπωση αν οι άδειες χορηγούνται στους πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς ή στα μέλη τους. (¶ρθρο 2, παράγραφος 3, και άρθρα 4 και 7).

Προκειμένου να υποβάλουμε τις προτάσεις μας χρειάζεται να καταστεί σαφές αυτό το σημείο, οπότε και αναμένουμε τις απαραίτητες έγγραφες διευκρινήσεις.

Β. Επισημαίνουμε ότι οι αγορές των βιοκαλλιεργητών είναι αμιγώς αγορές παραγωγών από τη μέρα που ξεκίνησαν προ δεκατεσσάρων ετών.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι παραγωγοί που βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αγορές των αστικών κέντρων που υπάρχει και η μεγαλύτερη κατανάλωση, και ότι οι καταναλωτές των πόλεων επιθυμούν ποικιλία προϊόντων, χρειάζεται μία λύση που να διασφαλίζει όλους τους εταίρους. Με τη λογική αυτή προτείνουμε στο συνημμένο Π.Δ. (¶ρθρο 6, παρ.1)  τη συμμετοχή παραγωγών με την εκ περιτροπής εκπροσώπηση τεσσάρων παραγωγών από έναν, εφόσον τα προϊόντα έκαστου συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά (δελτία αποστολής και πιστοποιητικά), και διατίθενται κατά τρόπο αντιληπτό από τους καταναλωτές.

5. Φορείς Χορήγησης παραγωγικών αδειών, διαδικασία χορήγησης, διάκριση παραγωγικών αδειών. (¶ρθρα 3,4,5,7)

Α. Φορείς και διαδικασία Χορήγησης αδείας

Προτείνουμε την άδεια βιοκαλλιεργητή να χορηγούν οι υπηρεσίες Εμπορίου των οικείων Ν.Α. όπου έκαστος διαμένει ή έχει τις εκμεταλλεύσεις του. Η άδεια έχει εμβέλεια για τις αγορές όλης της χώρας, ισχύει για όσο διάστημα ο δικαιούχος είναι βιοκαλλιεργητής, και χρήζει ετήσιας θεώρησης (¶ρθρο 6 παρ.2,6, στο συνημμένο σχέδιο Π.Δ.).

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η γραφειοκρατία, αφού με μία άδεια ο βιοκαλλιεργητής μπορεί να αιτηθεί θέση σε αγορές διαφορετικών νομαρχιών της χώρας, ενώ τα στοιχεία κάθε βιοκαλλιεργητή τα έχουν ήδη οι Ν.Α.. Επίσης δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας ανά εξάμηνο όπως προβλέπεται από το Π.Δ., γεγονός που προκαλεί αυξημένο κόστος και γραφειοκρατία. Τέλος δημιουργείται σαφής διάκριση μεταξύ αδειοδότησης και χορήγησης θέσης.

Το παρόν σχέδιο Π.Δ. είναι αντιφατικό. Σύμφωνα με το ¶ρθρο 4, παρ.1. οι άδειες χορηγούνται από την οικεία Ν.Α. όπου διαμένει ο παραγωγός ή από τον οικείο ΟΛΑ των Ν.Α. Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης εφόσον ο παραγωγός διαμένει σε αυτές τις  Ν.Α.. Σύμφωνα με το άρθρο 3 όμως, ο φορέας χορήγησης των αδειών είναι ο αρμόδιος φορέας (ΟΛΑ ή η Υπηρεσία Εμπορίου των Ν.Α.(;)) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όπου λειτουργούν οι αγορές.  Συνεπώς δε γίνεται κατανοητό αν ένας βιοκαλλιεργητής που διαμένει στη Φθιώτιδα και συμμετέχει σε αγορές της Αθήνας λαμβάνει την άδεια του από τη Νομαρχία Φθιώτιδας ή τον ΟΛΑ Αθηνών-Πειραιώς. Πόσο μάλλον αν συμμετέχει σε αγορές της Φθιώτιδας και της Αθήνας. Το γεγονός αυτό ενέχει αντιφάσεις και οδηγεί στην αδυναμία εφαρμογής του νόμου και της αδειοδότησης των παραγωγών.

Θα παρακαλούσαμε για τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Β. Κατηγορίες Αδειών (¶ρθρο 5)

Α. Προτείνουμε την απλούστευση των κατηγοριών του άρθρου 5 ακολούθως:

- Φυτική Παραγωγή Πρωτογενής (ως και πρώτη χωρική μεταποίηση).

- Φυτική Παραγωγή Δευτερογενής (μεταποιημένα).

- Ζωική Παραγωγή.

Οι άνω κατηγορίες είναι σύμφωνες με τον ΕΚ 2092/91 και τις κατηγορίες προϊόντων στο Πρότυπο ΕΛΟΤ.

Β. Όσον αφορά στα μεταποιημένα προϊόντα του σημείου (1.ι), είναι φύση αδύνατο ορισμένα από αυτά να αποτελούνται αμιγώς από βιολογικές πρώτες ύλες ιδίας παραγωγής, π.χ το αλάτι ή το ελαιόλαδο για τον τοματοπολτό, η ζάχαρη για τις μαρμελάδες κοκ. Συνεπώς η απαίτηση αυτή αποκλείει τη δυνατότητα ποικιλίας μεταποιημένων προϊόντων ιδίας παραγωγής.

Στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428, αναφέρονται λεπτομερώς οι κατηγορίες των μεταποιημένων προϊόντων σύμφωνα με την προέλευση των πρώτων υλών.

Γ. Στοιχεία Αδειών (¶ρθρο 2, παράγραφος 5, ¶ρθρο 7, παρ.3,4)

Στα στοιχεία των αδειών τα σημεία (η) και (θ)  περί προσκομιζόμενων ποσοτήτων είναι μάλλον περιττά αφού, η ποσότητα παραγωγής αναγράφεται στο ισχύον έγγραφο πιστοποίησης και οι ποσότητες που προσκομίζονται την ημέρα της συμμετοχής στην αγορά αναγράφονται σε θεωρημένο τριπλότυπο δελτίο αποστολής. Συνεπώς τα (η) και (θ) αυξάνουν τη γραφειοκρατία και το κόστος χωρίς κανένα λόγο. Προτείνουμε να διαγραφούν.

6. Τριμελείς Επιτροπές Χορήγησης Βεβαιώσεων (¶ρθρο 6)

Το έργο των τριμελών επιτροπών ασκούν ήδη οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης που επιβλέπονται από τον ΟΠΕΓΕΠ, εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και διαπιστεύονται από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011. Περαιτέρω όλα τα στοιχεία των καλλιεργούμενων εκτάσεων των βιοκαλλιεργητών τα έχει ο ΟΠΕΓΕΠ και οι οικείες νομαρχίες.

Τέλος όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις τριμελής επιτροπές είναι αυτά που θα καταθέτουμε ούτως ή άλλως και στις νομαρχίες για την έκδοση αδείας.

Συνεπώς αποτελεί διπλάσιο κόπο, κόστος, χρόνο και γραφειοκρατία η διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων από τις τριμελείς επιτροπές. Επισημαίνουμε  ότι αυτό ισχύει για όποιον παραγωγό προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας (π.χ. βιολογική γεωργία, ολοκληρωμένη διαχείριση, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κοκ). Για το λόγο αυτό προτείνουμε οι τριμελείς επιτροπές, εφόσον κρίνονται απαραίτητες, να ασκούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό 5 ή 10%, και το κόστος αυτό να μην επιβαρύνει τους παραγωγούς. Έτσι μειώνεται το κόστος, η γραφειοκρατία, ο κόπος και η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων των δημόσιων υπηρεσιών.

7. Δικαιολογητικά Χορήγησης Αδείας (¶ρθρο 4, παράγραφοι 2,3)

Α. Να προστεθεί το πρόγραμμα παραγωγής επικυρωμένο από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται πλήρως το έργο των τριμελών επιτροπών. Το πρόγραμμα παραγωγής μπορεί να αποτελέσει συνθήκη ισχύος της άδειας, καθιστώντας τις ανενεργές εφόσον δεν κατατίθεται στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Β. Επίσης χρειάζεται να προστεθεί εξουσιοδότηση προς τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο είναι συμβεβλημένος κάθε παραγωγός, ώστε να κοινοποιούνται εγκαίρως προς τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και ελέγχου των αγορών όποιες παραβάσεις της νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία. Τούτο κρίνεται απαραίτητο αφού σύμφωνα με τον ΕΚ 2092/91 τα στοιχεία των παραγωγών είναι προσωπικό δεδομένο, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Την πρότασή μας θα βρείτε στο συνημμένο σχέδιο Π.Δ., ¶ρθρο 6, παρ. 3. "Απαιτούμενα Δικαιολογητικά".

8. Τριμελείς Επιτροπές Χορήγησης Θέσεων, Χορήγηση Θέσεων (¶ρθρα 18,19)

Α. Όπως προτείνουμε, την αρμοδιότητα της χορήγησης θέσης μπορεί να ασκεί το αρμόδιο γραφείο των  Υπηρεσιών Εμπορίου των  Ν.Α., χωρίς να απαιτούνται αποφάσεις Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων. Το γραφείο εποπτεύεται από τη  Νομαρχιακή Επιτροπή του ¶ρθρου 4.

Β. Όσον αφορά στον αριθμό των θέσεων, τον αριθμό των παραγωγών με βάση τα προϊόντα που έχουν, καθώς και την επάρκεια των προϊόντων για τους καταναλωτές, προτείνουμε τις Νομαρχιακές Επιτροπές του συνημμένου σχεδίου Π.Δ., ¶ρθρο 4, παρ.2, όπου διατυπώνονται σαφώς και τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζονται τα άνω. Οι ανωτέρω επιτροπές εποπτεύουν το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας εμπορίου που χορηγεί τις θέσεις.

9. Λειτουργία των Αγορών (¶ρθρο 13)

Α. Δεν προβλέπεται ότι το ωράριο λειτουργίας μπορεί να είναι πρωινό, μεσημεριανό, ή απογευματινό, ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Την πρόταση μας θα βρείτε στο ¶ρθρο 12 του συνημμένου σχεδίου Π.Δ.

Β. Σημαντικότερα δεν υπάρχει ούτε μία πρόβλεψη για τις απαιτήσεις λειτουργίας των αγορών, όπως μέγεθος πάγκων, συμπεριφορά συμμετεχόντων, διάθεση προϊόντων, παράμετροι τιμολόγησης, περιβαλλοντική διαχείριση της αγοράς, δελτίο παραπόνων, απαιτούμενα δεδομένα κοκ.

Προτείνουμε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428, την εφαρμογή του οποίου έχουν ψηφίσει ομόφωνα οι Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων μας, καθώς και το άρθρο 12 του συνημμένου σχεδίου Π.Δ.

Επισημαίνουμε ότι ως τώρα οι αρμόδιες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου δεν έχουν υποβάλλει προτάσεις σχετικά με το Πρότυπο, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων.

10. Έλεγχος των αγορών (¶ρθρο 10)

Α. Σχετικά με τον έλεγχο των αγορών θα μπορούσαν καταρχάς να διευκρινιστούν τα είδη του ελέγχου, και ακολούθως να προβλεφθούν οι αρμόδιοι φορείς έλεγχου.

Β. Επίσης δε διευκρινίζεται η συχνότητα των ελέγχων, ούτε η διαχείριση των αποτελεσμάτων τους.

Την πρότασή μας θα βρείτε στο ¶ρθρο 13 του συνημμένου σχεδίου Π.Δ.

11. Χρήση άδειας από άλλα πρόσωπα - Αναπλήρωση -Απουσία από την Αγορά – Υποβοήθηση (¶ρθρα 14,16)

Α. Προτείνουμε τη δυνατότητα απουσίας σε αναλογία 2 ανά 6 προσελεύσεις.

Β. Ο αναπληρωτής του παραγωγού οφείλει να είναι εξουσιοδοτημένος όπως πωλεί τα προϊόντα και υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με ελέγχους κοκ. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι αδύνατο να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ή να επικυρωθούν τα αποτελέσματά τους, αφού ο ΕΚ 2092/91 επιτρέπει την απευθείας διάθεση μη συσκευασμένων προϊόντων μόνο από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή.

Γ. Για το λόγο αυτό η σχέση συγγένειας του αναπληρωτή δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας.

Σας έχουμε ενημερώσει για το σημείο αυτό στις 31.01.2007, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συνεδρίας ΕΛΟΤ της 17ης Ιανουαρίου 2007.

Δ. Προτείνουμε την αναπλήρωση από εξουσιοδοτημένο άτομο (συγγενή ή αγροεργάτη στην εκμετάλλευση), στην προαναφερόμενη αναλογία (άρθρο 9, συν. Π.Δ.)

Ε. Συμφωνούμε με την πρόσληψη υπαλλήλου για απλή υποβοήθηση (¶ρθρο 11).

12. Χορήγηση αδειών σε  συγγενικά Πρόσωπα (¶ρθρο 17)

Την πρότασή μας θα βρείτε στο άρθρο 7 του συνημμένου Π.Δ.

13. Παραβάσεις  - Κυρώσεις (¶ρθρο 21)

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των παραβάσεων της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, καθώς και του Προτύπου Λειτουργίας ΕΛΟΤ.

14. Μεταβατικές Διατάξεις (¶ρθρο 22)

Α. Στην παράγραφο 2 γίνεται αναφορά σε "υπαίθριες δημοτικές λαϊκές αγορές". Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιος νόμος προβλέπει τις "υπαίθριες δημοτικές λαϊκές αγορές", αφού σύμφωνα με το ν.3377/2005 δεν υπάρχει ορισμός αυτών.

Β. Δεν προβλέπεται τίποτα για τις αγορές που ήδη λειτουργούν. Επίσης δεν προβλέπεται ένα μεταβατικό διάστημα για την εναρμόνιση των νυν αγορών με το προτεινόμενο πλαίσιο, ούτε κατοχυρώνονται οι ήδη συμμετέχοντες στις αγορές.

Συνημμένα:
1. Σχέδιο Π.Δ. των Σωματείων Βιοκαλλιεργητών, σελ.12
2. Σύνδεσμος Προτύπου ΕΛΟΤ 1428. Διαδικτυακός Τόπος (http://www.elot.gr/announcement/ELOT%201428_dim_krisi.pdf)

Επικοινωνία:
Σακελλαρίδη 3, ΤΚ 11253 Αθήνα
Τηλ.: 2108614659, 6937287899, 6945263929
Fax: 2108614659,
E-mail: sybilaat@otenet.gr


Τα σωματεία
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΏΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥΒΙΛΑΑ)
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΑΒΒΕ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΙΟΛΑΚ)
ΔΗΜΗΤΡΑ

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 68 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58230264
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.