ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 02 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Παράταση ως το τέλος 2007 για τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Γεωργία - Κτηνοτροφία
Δημήτρης Παπαδημούλης , Παρασκευή, 04 Μάιος 2007

Επικίνδυνα φυτοφάρμακα συνεχίζουν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά - Η Ελλάδα πήρε παράταση έως το τέλος του 2007

Οι ελληνικές αρχές εξαντλούν κάθε χρονικό περιθώριο χρήσης των φυτοφαρμάκων που περιέχουν την επικίνδυνη ουσία endosulfan, με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων για συνέχιση της διάθεσης στην αγορά των φυτοφαρμάκων αυτών μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου για την υγεία Επιτρόπου κ. Κυπριανού στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Το endosulfan είναι μια δραστική ουσία η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων έχει πτητικές ιδιότητες, ο κύριος μεταβολίτης της είναι ανθεκτικός και εντοπίστηκε ακόμη και σε περιοχές στις οποίες δεν χρησιμοποιείται. Παρότι η χρήση της ουσίας αυτής έχει απαγορευτεί στις ευρωπαϊκές αγορές από το 2006, στην Ελλάδα και τρεις ακόμη χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία) δόθηκε περίοδος χάριτος για χρήσεις σε συγκεκριμένες καλλιέργειες μέχρι το τέλος του 2007 το αργότερο.

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Κυπριανού "τα κράτη μέλη στα οποία αναγνωρίστηκαν ουσιώδεις χρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα μετριασμού του κινδύνου και ότι οι ετικέτες προσαρμόζονται προς τις περιορισμένες χρήσεις. Σε ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή οφείλουν, επιπρόσθετα, να αναφέρουν την πραγματοποιηθείσα πρόοδο σχετικά με εναλλακτικές ουσίες και να παρέχουν αριθμητικά στοιχεία ως προς τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους."

Ο Επίτροπος υπογραμμίζει επίσης στην απάντησή του ότι μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος "όπως για κάθε άλλο απαρχαιωμένο χημικό προϊόν, τα προϊόντα φυτοπροστασίας που περιέχουν endosulfan θα θεωρούνται ως απόβλητα και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με το κεκτημένο, συγκεκριμένα τις οδηγίες περί αποβλήτων και περί επικίνδυνων αποβλήτων".

Σημειώνεται εδώ ότι πρόσφατα η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την πλημμελή ενσωμάτωση των ανωτέρω οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε σχετικά:

"Οι ελληνικές αρχές εξακολουθητικά καθυστερούν να αποσύρουν από την αγορά μία αναγνωρισμένα επικίνδυνη ουσία. Ταυτόχρονα, η μη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί επικίνδυνων αποβλήτων θα οδηγεί σε αδυναμία διαχείρισης των επικίνδυνων αποθεμάτων της, προκαλώντας μεγάλη ζημιά στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Επιπρόσθετα προκαλείται και σημαντική οικονομική βλάβη των αγροτών που αδυνατούν να διαθέσουν τα αποθέματά τους στο εξωτερικό, γιατί εντοπίζονται σε αυτά υπολείμματα των -απαγορευμένων παντού στην Ευρώπη- επικίνδυνων φυτοφαρμάκων. Όσο η Ελλάδα δεν εναρμονίζει στην πράξη την νομοθεσία της για τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα και τα απόβλητα, οι συνέπειες θα γίνονται εμφανείς όχι μόνο στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη. Αναμένουμε τις εξηγήσεις και τα μέτρα των αρμοδίων."

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του κ. Κυπριανού:

E-0353/07EL Απάντηση του κ. Κυπριανού εξ ονόματος της Επιτροπής (29.3.2007)

Ο αξιότιμος βουλευτής σωστά αναφέρει ότι με την απόφαση της Επιτροπής 2005/864/EΚ, η ουσία endosulfan δεν συμπεριλήφθηκε στο θετικό πίνακα δραστικών ουσιών, ήτοι στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/EΟΚ  του Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Τα κράτη μέλη όφειλαν να άρουν τις εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία μέχρι τις 2 Ιουνίου 2006, με εξαίρεση περιορισμένο αριθμό καλούμενων ουσιωδών χρήσεων που θα μπορούσαν να διατηρηθούν σε ισχύ από τέσσερα κράτη μέλη ( Ελλάδα,  Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία), όπου η εν λόγω άρση έγκρισης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2007. Μια περαιτέρω περίοδος χάριτος για υφιστάμενα αποθέματα χορηγήθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Η οδηγία του Συμβουλίου 91/414/EΟΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους ώστε να διασφαλίζουν την ορθή χρήση των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις αγορές τους.

Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, όπως για κάθε άλλο απαρχαιωμένο χημικό προϊόν, τα προϊόντα φυτοπροστασίας που περιέχουν endosulfan θα θεωρούνται ως απόβλητα και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με το κεκτημένο, συγκεκριμένα τις οδηγίες περί αποβλήτων  και περί επικίνδυνων αποβλήτων.

Η Επιτροπή θα αναλάβει τότε περαιτέρω μέτρα σχετικά με τα ανεκτά μέγιστα όρια υπολειμμάτων, τα οποία, για τις υπολειπόμενες χρήσεις επίσης, θα πρέπει να βρίσκονται εντός των καθορισμένων ορίων. Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν υπόψη ενδεχόμενα αιτήματα τρίτων χωρών για ανοχές κατά την εισαγωγή.

Για την Ελλάδα, οι ουσιώδεις χρήσεις περιορίζοντο στο βαμβάκι, την ντομάτα, τις πιπεριές, τα αχλάδια, τις πατάτες και τη μηδική(αλφάλφα). Η Επιτροπή καθώς δεν ήταν ενήμερη για οιαδήποτε επέκταση ή παράταση εγκρίσεων για άλλες χρήσεις που αναφέρθηκαν από τον αξιότιμο βουλευτή μετά τις 2 Ιουνίου 2006, επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες ως προς το θέμα αυτό. Οι εν λόγω αρχές δήλωσαν ότι οι διατάξεις της απόφασης 2005/864/EΚ της Επιτροπής εφαρμόστηκαν ορθά μέσω ειδικού υπουργικού διατάγματος (119465/20.06.06) που τροποποιεί τους υφιστάμενους όρους καταχώρισης της ουσίας endosulfan.

Τα κράτη μέλη στα οποία αναγνωρίστηκαν ουσιώδεις χρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα μετριασμού του κινδύνου και ότι οι ετικέτες προσαρμόζονται προς τις περιορισμένες χρήσεις. Σε ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή οφείλουν, επιπρόσθετα, να αναφέρουν την πραγματοποιηθείσα πρόοδο σχετικά με εναλλακτικές ουσίες και να παρέχουν αριθμητικά στοιχεία ως προς τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Οι ελληνικές αρχές, με το ίδιο υπουργικό διάταγμα, απαιτούν τη δημιουργία ζωνών προστασίας 20 μέτρων από υδάτινες μάζες και, την αναφορά μιας πρόσθετης φράσης ασφαλείας (S38 "Σε περίπτωση μη επαρκούς αερισμού, («χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή»).

Η Επιτροπή, μέσω της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, υπενθυμίζει συστηματικά τις υποχρεώσεις των υπόψη κρατών μελών για υποβολή εκθέσεων και τη στιγμή αυτή παραλαμβάνονται οι πρώτες εκθέσεις που αφορούν το έτος 2006.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 125 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58196459
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.