ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Παρασκευή 07 Οκτ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Σε διερεύνηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του Δέλ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Προστατευόμενες περιοχές - Βιότοποι - Υγρότοποι
Κρίτων Αρσένης , Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος 2009

"Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της οδηγίας περί οικοτόπων σε ό,τι αφορά μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τον τόπο Natura 2000 "Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη". Αν από την απάντηση προκύψει παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, εφόσον χρειαστεί" επισημαίνει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης σχετικά με την περιβαλλοντική υποβάθμιση του Δέλτα του Αξιού.

Με αφορμή την απάντηση της Επιτροπής ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε ότι "Το Δέλτα του Αξιού ποταμού και η ευρύτερη υγροτοπική περιοχή χαρακτηρίζεται παγκόσμιας ορνιθολογικής αξίας και αποτελεί το μεγαλύτερο δελτιακό οικοσύστημα της Ελλάδας προστατευόμενο από την εθνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, η περιοχή έχει μετατραπεί σε χώρο ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και μπάζων. Αντί η κυβέρνηση Καραμανλή και ο αρμόδιος υπουργός κ. Σουφλιάς να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία επέτρεψαν με την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξέδωσαν 17 παρεμβάσεις σε περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης δείχνoντας όχι απλώς αδράνεια αλλά αδιαφορία για το περιβάλλον. Η εξαετία Σουφλιά μας διδάσκει την άμεση αναγκαιότητα δημιουργίας Υπουργείου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Όλοι οι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στα περιβαλλοντικά αγαθά. Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πράσινης ανάπτυξης, που προτείνει λύσεις με προοπτική και ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος που να εγγυάται την περιβαλλοντική προστασία".

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3889/09
υποβολή: Kriton Arsenis (S-D)
προς την Επιτροπή

Θέμα: Δέλτα του Αξιού ποταμού

Το Δέλτα του Αξιού ποταμού και η ευρύτερη υγροτοπική περιοχή χαρακτηρίζεται παγκόσμιας ορνιθολογικής αξίας, αποτελεί το μεγαλύτερο δελτιακό οικοσύστημα της Ελλάδας με πληθώρα ειδών, χλωρίδας και πανίδας και προστατεύεται από την εθνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000-SCI υπό τον κωδικό GR1220002. Παρ' όλα αυτά, η περιοχή έχει μετατραπεί σε χώρο ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και μπάζων. Η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση 12966/14-5-2009 χαρακτήρισε τις περιοχές των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα, Αλυκών Κίτρους και Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου ως εθνικό πάρκο. Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Έχει ενημερωθεί από τις ελληνικές αρχές σχετικά με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση;

Θεωρεί ότι οι 17 παρεμβάσεις στη Ζώνη Α (περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης) που επιτρέπονται από το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ είναι σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο;

Λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες περί της ελλιπούς λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Αξιού, που χρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) και Interreg), έχουν υλοποιηθεί οι χρηματοδοτούμενες δράσεις;

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Ελλάδας σχετικά με την ορθή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης και την προστασία της περιοχής; Ανταποκρίνεται η Ελλάδα στις υποχρεώσεις αυτές;

E-3889/09EL
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής
(25.9.2009)

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο τόπος "Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη" έχει χαρακτηριστεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) GR1220002 δυνάμει της οδηγίας περί οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ . Από τον Ιούλιο του 2006 , όταν οι ελληνικοί ΤΚΣ συμπεριελήφθησαν στον κοινοτικό κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας περί των οικοτόπων, η Ελλάδα οφείλει εντός έξι ετών να τους χαρακτηρίσει ως ειδικούς τόπους διατήρησης, να καθορίσει τις προτεραιότητες διατήρησης και να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα διατήρησης. Εν τω μεταξύ, εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4 της οδηγίας περί οικοτόπων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας περί οικοτόπων, τα κράτη μέλη προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των ενοχλήσεων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη για τα οποία έχουν οριστεί οι ζώνες.

Επί πλέον, δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4, κάθε σχέδιο ή έργο που δεν συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση του τόπου ή που δεν είναι αναγκαίο γι' αυτήν αλλά που ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο για τον τόπο, πρέπει να αξιολογείται επαρκώς σε ό,τι αφορά τον πιθανό αντίκτυπο για τον τόπο και για την διατήρησή του. Οι αρμόδιες αρχές, προτού εγκρίνουν αυτά τα σχέδια ή έργα, πρέπει να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 (και ιδίως αυτές των παραγράφων 3 και 4) της οδηγίας περί οικοτόπων. Βάσει της δέουσας εκτίμησης, οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν κατά πόσο μπορούν να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις και διασφαλίσεις.

Επειδή τα εθνικά πάρκα δεν υπάγονται στην κοινοτική νομοθεσία, οι ελληνικές αρχές δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 12966 της 14ης Μαΐου 2009 για τον χαρακτηρισμό των περιοχών πέριξ των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα, των Αλυκών Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου ως εθνικού πάρκου.

Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί λεπτομερώς σχετικά με τις 17 παρεμβάσεις στις οποίες αναφέρεται το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου. Επομένως, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει κατά πόσο οι παρεμβάσεις που επιτρέπονται δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας είναι σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες για τη διασφάλιση της επιτυχούς εκτέλεσης των τεχνικών σημείων των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα συγκεκριμένα σχέδια. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν μπορεί να γνωρίζει ποιά μέτρα έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και του Interreg ούτε αν ο φορέας διαχείρισης λειτουργεί ορθά.

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της οδηγίας περί οικοτόπων σε ό,τι αφορά μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τον τόπο Natura 2000 "Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη". Αν από την απάντηση προκύψει παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, εφόσον χρειαστεί.

Κρίτων Αρσένης
Επικοινωνία:
kriton.arsenis@europarl.europa.eu, Γραφείο Αθήνας: 210 38 96 417, Γραφείο Βρυξελλών: 0032 22847873

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 234 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55283003
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.